Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:156 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service dels att i 11 och 42 §§ orden "Konsumentverket" ska bytas ut mot "Tillväxtverket", dels att 3, 5 och 32 §§ ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2005:530. I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan ska besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklings-medel.I län med ett regionalt självstyrelseorgan ska vad som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands och Kalmar län ska vad som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.Om en kommun i något av de angivna länen är stödmottagare eller har ansökt om stöd, ska dock Tillväxtverket handlägga och besluta i stödärendet och i övrigt företräda staten i stället för det regionala självstyrelseorganet eller det kommunala samverkansorganet.5 §5 §Stöd kan lämnas i områden där servicen är gles.Länsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om i vilka områden stöd kan lämnas.Tillväxtverket ska utöva tillsyn över att länsstyrelsernas bedömning av i vilka områden stöd kan lämnas blir enhetlig.32 §32 §I ärenden om stöd till kommersiell service ska länsstyrelsen samråda med företrädare för berörda kommuner, köpmannaorganisationer och konsumentföreningar. I principiellt viktiga ärenden ska länsstyrelsen samråda med Tillväxtverket.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)