Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2009:156

Utkom från trycket den 24 mars 2009
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;
utfärdad den 12 mars 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

dels att i 11 och 42 §§ orden "Konsumentverket" ska bytas ut mot "Tillväxtverket",

dels att 3, 5 och 32 §§ ska ha följande lydelse.

1) I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan ska besluta om användningen av regionalpolitiska och andra utvecklings-medel.

1)

Senaste lydelse 2005:530.

I län med ett regionalt självstyrelseorgan ska vad som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands och Kalmar län ska vad som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.

Om en kommun i något av de angivna länen är stödmottagare eller har ansökt om stöd, ska dock Tillväxtverket handlägga och besluta i stödärendet och i övrigt företräda staten i stället för det regionala självstyrelseorganet eller det kommunala samverkansorganet.

Stöd kan lämnas i områden där servicen är gles.

Länsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om i vilka områden stöd kan lämnas.

Tillväxtverket ska utöva tillsyn över att länsstyrelsernas bedömning av i vilka områden stöd kan lämnas blir enhetlig.

I ärenden om stöd till kommersiell service ska länsstyrelsen samråda med företrädare för berörda kommuner, köpmannaorganisationer och konsumentföreningar. I principiellt viktiga ärenden ska länsstyrelsen samråda med Tillväxtverket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:156

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)