Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:157 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:1194) om statsbidrag till kooperativ utveckling, m.m.Senaste lydelse av4 § 2005:8767 § 2005:8768 § 2005:87611 § 2005:876. dels att i 4, 7, 8 och 10–14 §§ orden "Verket för näringslivsutveckling" ska bytas ut mot "Tillväxtverket", dels att 9 § ska ha följande lydelse.9 §9 §Frågor om bidrag prövas av Tillväxtverket. En ansökan om bidrag ska ges in till Tillväxtverket och innehålla de uppgifter som verket beslutar.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)