Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:158 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken Senaste lydelse av förordningens rubrik 2007:714 1 § 2007:714. dels att i 1 § orden "Verket för näringslivsutveckling" ska bytas ut mot "Tillväxtverket", dels att 8 § ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2006:1466. Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som avser bidrag för central projektverksamhet ska ges in till Tillväxtverket. En ansökan som avser bidrag för regional projektverksamhet ska ges in till länsstyrelsen, samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet. En ansökan ska innehålla uppgifter ombidragsmottagare, ochprojektet, där projektets syfte, mål, tidsplan och genomförande samt budget och finansieringsplan ska anges.Sökanden ska i övrigt lämna de uppgifter och göra den utredning som verket, länsstyrelsen, samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet beslutar.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)