Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:191 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder dels att 1 kap. 4, 8, 10, 10 a, 18, 21 och 33 §§, 2 kap. 1, 6, 27, 30, 32 och 33 §§, 3 kap. 1 §, 4 kap. 8 §, 5 kap. 2, 4, 7, 9, 10, 12 och 14 §§, 6 kap. 1 och 3 §§, 7 kap. 1 och 2 §§ samt bilagorna 1 och 4 ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 8 a §, av följande lydelse.1 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2008:65. I denna förordning förstås med behörig myndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd, betesmark: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som används till bete, med undantag av mark som används för rennäringsverksamhet, brukningsenhet: produktionsenhet inom ett jordbruksföretag som har för driften gemensamma byggnader, jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana personer, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som bedriver jordbruksverksamhet, jordbrukarhushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedriver jordbruksverksamhet, jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av en jordbrukare inom Sveriges gränser, jordbruksmark: den areal som upptas av åkermark, slåtteräng eller betesmark, jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter, inklusive trädgårdsprodukter, inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för animalieproduktion eller annan produktion, eller verksamhet för att hålla marken i god jordbrukshävd och bevara miljön enligt artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 EUT L 130, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073)., klassificeringsfel: fel som innebär att förekomsten av stödberättigande landskapselement eller renvallar och renstängsel är mindre än vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för, LAG-grupp: en lokal utvecklingsgrupp inom leaderdimensionen som avses i artikel 62 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 och som godkänts av länsstyrelsen, landsbygdsprogram: landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007–2013 som avses i artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005, leaderdimensionen: stöd som genomförs enligt artikel 61–65 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005, lokal utvecklingsstrategi: en utvecklingsstrategi som utarbetats av en LAG-grupp och godkänts av länsstyrelsen, mikroföretag: företag som anses som mikroföretag enligt kommissionens rekommendation (2003/361/EG) av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företagEUT L 124, 20.5.2003, s. 36 (Celex 32003H0361)., mätfel: fel som innebär att arealen mätt i hektar eller antalet djur mätt i djurenheter avviker från vad stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för, nationell strategi för landsbygdsutveckling: den nationella strategiska plan för Sverige som avses i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005, rennäringsföretag: fysiska eller juridiska personer som bedriver rennäringsverksamhet, rennäringshushåll: ett hushåll som utgörs av alla personer som bor på samma fastighet och har gemensam hushållning, där minst en person bedriver rennäringsverksamhet, rennäringsverksamhet: verksamhet som får bedrivas av sameby med stöd av rennäringslagen (1971:437), skogsmark: mark som anses som skogsmark enligt 2 § skogsvårdslagen (1979:429), slåtteräng: ett jordbruksskifte som inte är lämpligt att plöja och som på eftersommaren används för slåtter med klippande eller skärande redskap eller för sådan slåtter kompletterad med bete eller lövtäkt, träd- och buskmark: mark som anses som träd- och buskmark enligt 2 § skogsvårdslagen, villkorsfel: fel som innebär att stödmottagaren brutit mot något skötselvillkor eller annat villkor som gäller för stödet, åkermark: mark som används eller kan användas till växtodling eller bete, och som är lämplig att plöja, och ägoslagsfel: fel som innebär att det ägoslag som stödmottagaren har sökt stöd eller sökt utbetalning av stöd för avviker från det faktiska ägoslaget.8 §8 § Senaste lydelse 2008:65. Länsstyrelsen och Sametinget ska efter samråd med berörda myndigheter, kommuner och organisationer utarbeta genomförandestrategier för de åtgärder som avses i 2 kap. 16 och 17 §§, 4 och 5 kap., 6 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 7 kap.Första stycket gäller inte om något annat följer av 8 a §.Genomförandestrategierna ska godkännas av Jordbruksverket.8 a §8 a §Jordbruksverket ska utarbeta en genomförandestrategi för åtgärder som avser investeringsstöd till biogasanläggningar. 10 §10 § Senaste lydelse 2008:65. Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning om inte annat följer av andra eller tredje stycket eller av 10 a §.Skogsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 30–33 §§ och stöd enligt 6 kap. såvitt avser kompetensutveckling beträffande skogsbruk.Sametinget prövar frågor om stöd enligt 2 kap. 15–17 §§ samt 4, 5 och 6 kap. såvitt avser stöd till rennäringsföretag och annan verksamhet med anknytning till renskötsel eller annat samiskt närings-, kultur- eller samhällsliv.10 a §10 a § Senaste lydelse 2008:65. Frågor om stöd enligt 2 kap. 19 och 20 §§ samt 6 kap. 3 § prövas av Jordbruksverket. Detsamma gäller frågor om stöd till projekt enligt 4 kap. 14 och 15 §§, 5 kap. eller 6 kap. 1, 2 och 4 §§, om insatsen är av riksomfattande karaktär eller avser stödjande och kompletterande verksamhet till den genomförandestrategi som avses i 8 eller 8 a §, och inte faller inom Skogsstyrelsens eller Sametingets ansvarsområde.18 §18 § Senaste lydelse 2008:65. Jordbruksverket samordnar kontrollen över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006, kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 och denna förordning, förutom när det gäller stöd enligt 2 kap. 30–33 §§ då Skogsstyrelsen samordnar kontrollen.Länsstyrelsen, Jordbruksverket och Sametinget genomför den administrativa kontrollen enligt artikel 11 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.Länsstyrelsen och Sametinget genomför kontrollen på plats enligt artikel 12 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden. Länsstyrelsen genomför även kontrollen på plats när det gäller stöd enligt 2 kap. 19 § för vilka Jordbruksverket är behörig myndighet.Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför den administrativa kontrollen enligt artikel 26 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden.Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen på plats enligt artikel 27 i förordningen (EG) nr 1975/2006 över stöd inom sina respektive ansvarsområden. Jordbruksverket genomför även kontrollen på plats när det gäller stöd enligt 4, 5, 6 och 7 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.Jordbruksverket, Sametinget och Skogsstyrelsen genomför kontrollen i efterhand enligt artikel 30 i förordningen (EG) nr 1975/2006. Jordbruksverket genomför även kontrollen i efterhand när det gäller stöd enligt 4, 5, 6 och 7 kap. för vilka länsstyrelsen är behörig myndighet.21 §21 § Senaste lydelse 2008:65. Fullt stöd enligt 2 kap. 9–19 och 21–29 §§ får endast utbetalas till den som på hela brukningsenheten respekterar kraven i artiklarna 5 och 6 i samt bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 73/2009 och de föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.Utöver vad som sägs i första stycket får fullt stöd enligt 2 kap. 9–19 och 21–29 §§ endast utbetalas till den som på hela brukningsenheten respekterar de minimikrav på användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver.Vid prövningen av om de krav som omfattas av första och andra styckena är uppfyllda ska beaktas resultatet av den kontroll som bedrivs av den kommun eller myndighet som har ansvaret för kontrollen över den lagstiftning som utgör krav enligt första och andra styckena.33 §33 § Senaste lydelse 2008:65. Skogsstyrelsen får efter samråd med Jordbruksverket och de organisationer som har representanter i övervakningskommittén meddela ytterligare föreskrifter om stöd, stödbelopp, stödberättigande kostnader, ansökningsförfarande, innehåll i ansökan, innehåll i affärsplaner och projektplaner, utbetalning, kontroll, minskning av stöd och verkställighet av denna förordning när det gäller stöd enligt 2 kap. 30–33 §§ och stöd enligt 6 kap. i fråga om kompetensutveckling beträffande skogsbruk.2 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2008:65. Stöd får lämnas årligen under förutsättning att stödmottagaren under en åtagandeperiod av minst fem år åtar sig att vidta sådana åtgärder eller bedriva sådan odling som avses i 11–16, 18–19 och 21–29 §§. För stöd för åtgärder som avses i 13 § får åtagandet förlängas med fem år i taget, dock längst till dess att den samlade åtagandeperioden uppgår till 20 år.Stöd enligt 9 § får bara lämnas till jordbrukare som åtar sig att fortsätta bedriva jordbruk inom stödområdet under fem år från och med den första stödutbetalningen. Sådant jordbruk ska varje år omfatta minst 3 hektar.Den behöriga myndigheten får prioritera mellan och inom inkomna ansökningar enligt 16–17 och 30–33 §§. Vid prioriteringen ska syftet med stödet samt den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a § beaktas. Vid prioriteringen av ansökningar enligt 30–33 §§ ska särskild vikt läggas vid betydelsen för små företag.Stöd enligt 17 § lämnas inte för insatser som staten eller en kommun enligt lag eller annan författning ska sörja för.En projektplan ska ingå i ansökan om stöd enligt 17 och 20 §§.6 §6 § Senaste lydelse 2008:65. Stöd lämnas inteför skötselåtgärder som omfattas av kraven i artiklarna 5 och 6 i samt bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 73/2009 och de föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.,för skötselåtgärder som omfattas av de minimikrav på användning av gödselmedel och växtskyddsmedel som Jordbruksverket föreskriver om enligt 1 kap. 21 §,för skötselåtgärder inom områden skyddade med stöd av miljöbalken för vilka åtgärder det lämnas ersättning med statliga medel för natur- eller kulturvård, ochför åtgärder som stödmottagaren annars är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning.För areal som tagits ur produktion och som omfattas av EG:s system för direktstöd får stöd endast lämnas enligt 14 eller 21 § samt enligt 24 § för odling av ettåriga växter för industri- och energiändamål.27 §27 §Stöd enligt 26 § får lämnas till brukare vars hela växtodling respektive hela djurhållning inom ersättningsformen omfattas av certifiering för ekologisk produktion. Om hela växtodlingen inom ersättningsformen inte omfattas av certifiering ersätts växtodlingen med 75 procent av de belopp som anges i bilaga 1 under år 2007 och 2008 och med 50 procent av de belopp som anges i bilaga 1 för tiden därefter. Om hela djurhållningen inom ersättningsformen inte omfattas av certifiering ersätts djurhållningen med 75 procent av de belopp som anges i bilaga 1 under 2007 och 2008 och med 50 procent av de belopp som anges i bilaga 1 för tiden därefter.Med certifierad produktion avses sådan växtodling eller djurhållning, inklusive växtodling och djurhållning under karens, som kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan enligt rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2092/91 EUT L 189, 20.7. 2007, s. 1 (Celex 32007R0834)..30 §30 § Senaste lydelse 2008:65. Stöd får lämnas till skogsägare för insatser på skogsmark och träd- och buskmark som förstärker markens natur- eller kulturvärden. Stöd får även lämnas för insatser som kan främja de sociala värdena på mark som har höga natur- eller kulturvärden. Stöd får lämnas för sådana insatser som avses i bilaga 1, punkten 3.Stöd lämnas i form av ersättning för målklassning av bestånd, manuella insatser, maskinella insatser och materiella kostnader.32 §32 §Stöd får lämnas till skogsägare i Götaland och Svealand för merkostnader för nyanläggning och återskapande av ädellövskog på marker där detta anses lämpligt.Stöd enligt första stycket får lämnas med högst 100 procent av kostnaderna för markberedning, inköp av plantor, plantering och stängsling, och med högst 60 procent av kostnaderna för gallring och röjning. Ersättningen får dock inte överstiga 20 300 kr per hektar nyanlagd eller återskapad ädellövskog.33 §33 §Stöd enligt 32 § betalas endast ut för nyanläggning eller återskapande som genomförts i enlighet med en av Skogsstyrelsen godkänd projektplan.3 kap.1 §1 §Stöd som lämnas enligt 4, 5 och 6 kap. ska vara förenliga med en sådan genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a §.Jordbruksverket och Skogsstyrelsen får i enskilda fall göra undantag från första stycket för verksamhet som är av riksomfattande karaktär eller kompletterar eller stödjer flera sådana genomförandestrategier som avses i 1 kap. 8 § eller 8 a §.4 kap.8 §8 §Stöd får lämnas till jordbrukare för plantering av fleråriga energigrödor avsedda för energiändamål av arterna salix, hybridasp eller poppel på jordbruksmark med ett maximalt skördeintervall på 20 år eller mindre, med högst 40 procent av de stödberättigande utgifterna och högst 4 000 kr per hektar. Efter särskild prövning kan ytterligare stöd motsvarande högst 40 procent av de stödberättigande kostnaderna och högst 12 000 kr per hektar beviljas med avseende på stödberättigande investeringar för stängsling.Stöd enligt första stycket får inte lämnas för plantering på betesmarker och slåtterängar.5 kap.2 §2 §Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig diversifiering eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer i jordbruks- eller rennäringsföretag.Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.Projekt enligt första stycket får inte avse primärproduktion.4 §4 §Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för ett konkurrenskraftigt företagande för mikroföretag på landsbygden eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer.Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.7 §7 §Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med anknytning till landsbygdsturism med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig turismnäring på landsbygden eller påskynda en hållbar utveckling av nya affärs- och verksamhetsidéer som rör landsbygdsturism.Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids på flera olika aktörer.9 §9 §Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra lokala projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för lokal kommersiell eller offentlig service samt lokala kultur- eller fritidsaktiviteter.Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.10 §10 §Stöd enligt 8 och 9 §§ får endast lämnas till insatser som bedöms vara väsentliga för en hållbar lokal, social och ekonomisk utveckling.Stöd lämnas inte om stöd har beviljats enligt förordningen (2000:284) om stöd för kommersiell service.Stöd för investeringar i småskalig lokal infrastruktur får endast lämnas i glest befolkade områden där förutsättningar för annan finansiering bedöms saknas.12 §12 §Stöd får lämnas till lokala eller regionala aktörer med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra lokala projekt som bidrar tillatt förbättra villkoren för företagande och boende i bygden,att allmänt stärka en bygds attraktionskraft, ellerett hållbart nyttjande av bygdens resurser.Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera olika aktörer.14 §14 §Stöd får lämnas till lokala, regionala eller nationella aktörer eller markägare med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för att genomföra projekt som bidrar till attförbättra förutsättningarna för ett bevarande av natur- och kulturarvet på landsbygden eller för att öka dess attraktionskraft, ellerutreda frågor om underhåll, restaurering och höjning av attraktionskraften hos natur- och kulturarvet på landsbygden.Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids på flera olika aktörer.6 kap.1 §1 §Stöd får lämnas med minst 20 och högst 100 procent av kostnaderna till personer som är verksamma inom jordbruk, rennäring, skogsbruk eller förädling för kompetensutvecklingsåtgärder som syftar tillatt förbättra miljön och landskapet,företagsutveckling för att stimulera till att utveckla befintliga och nya produkter och verksamheter, elleratt främja kunskapsöverföring från och information om forsknings- och utvecklingsarbete.Stöd enligt första stycket får även lämnas för andra kompetensutvecklingsåtgärder som är förenliga med den nationella strategin för landsbygdsutveckling, den genomförandestrategi som avses i 1 kap. 8 eller 8 a § eller, om kompetensutvecklingsåtgärden genomförs enligt leaderdimensionen, den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom det område som avses i 1 kap. 9 §.Stöd får även lämnas till aktörer som anordnar sådana kompetensutvecklingsåtgärder som avses i första eller andra stycket.3 §3 § Ändringen innebär bland annat att tredje stycket upphävs. Stöd får lämnas till aktörer som anordnar rådgivningsinsatser om föreskrivna verksamhetskrav samt god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt artiklarna 5 och 6 i samt bilagorna II och III till rådets förordning (EG) nr 73/2009 och för rådgivning om regler om arbetarskydd som grundar sig på gemenskapslagstiftningen.Stöd enligt första stycket får lämnas med de begränsningar som framgår av bilagan till rådets förordning (EG) nr 1698/2005.7 kap.1 §1 §Stöd inom ramen för leaderdimensionen får lämnas till aktörer vilkas verksamhet bedrivs inom ett område som avses i 1 kap. 9 § med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna för projekt som bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategi som gäller inom området.Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera aktörer.2 §2 §Stöd till interregionala och transnationella samarbetsprojekt inom ramen för leaderdimensionen får lämnas till aktörer vilkas verksamhet bedrivs inom ett område som avses i 1 kap. 9 § med minst 20 och högst 100 procent av de stödberättigande kostnaderna.Stöd enligt första stycket får endast lämnas då en av de samarbetande parterna är en LAG-grupp som godkänts enligt 1 kap. 9 §. Stöd enligt första stycket får inte lämnas till ett enskilt företag med syfte att endast främja dess egen utveckling. Projekten ska bidra till att resultatet sprids till flera aktörer.Bilaga 1Senaste lydelse 2008:65. Stödbelopp och stödsatser avseende stöd för åtgärder för en förbättring av miljön och landskapet 1. Kompensationsbidrag i mindre gynnade områden Kompensationsbidrag får lämnas med högst följande belopp per hektar.
Stödområde
Markanvändning
Stödbelopp inom intervallen areal
 
 
0–90 ha 
90– ha 
1 och F 
bete och slåttervall på åker samt betesmark 
2 550 kr 
1 275 kr 
2–3 och 4a 
bete och slåttervall på åker samt betesmark 
1 950 kr 
975 kr 
4b 
bete och slåttervall på åker samt betesmark 
950 kr 
475 kr 
5a 
bete och slåttervall på åker samt betesmark 
1 350 kr 
675 kr 
5b 
bete och slåttervall på åker samt betesmark 
760 kr 
380 kr 
1, 2–3 och F 
spannmål 
1 000 kr 
500 kr 
4a 
spannmål 
500 kr 
250 kr 
1–3 och F 
potatis 
1 750 kr 
875 kr 
2. Miljövänligt jordbruk
Åtgärd
Region
Årligersättningsnivå
Ersättning för vallodling 
Hela landet 
Grundersättning:300 kr/ha 
 
Stödområde 1–3 
Tilläggsersättning:1 800 kr/ha 
 
Stödområde 4 
Tilläggsersättning:700 kr/ha 
 
Stödområde 5a, 5b 
Tilläggsersättning:250 kr/ha 
 
Stödområde 5c, 5m 
Tilläggsersättning:400 kr/ha 
Skötsel av betesmark 
Hela landet 
Allmänna värden:1 100 kr/haSärskilda värden:2 500 kr/haKompletterande insatser:lövtäkt: 100 kr/styck, dockhögst 2 000 kr/ha 
Skötsel av slåtteräng 
Hela landet 
Allmänna värden:1 100 kr/haSärskilda värden:3 500 kr/haKompletterande insatser:lövtäkt: 100 kr/styck, dockhögst 2 000 kr/haefterbete: 700 kr/halieslåtter: 7 000 kr/ha 
Fäbodbete och fäbod i bruk 
 
Fäbodbete: 700 kr/haFäbod i bruk: 3 000 kr/ha för 6 ha, extra fäbod i flerfäbodsystem ger 0,25 fäbod i bruk 
Alvarbete 
Öland och Gotland 
850 kr/ha 
Skogsbete 
Hela landet 
1 800 kr/ha 
Skötsel av våtmarker 
Hela landet 
Grundersättning:Betesmark och övrig mark:1 500 kr/haÅkermark: 3 000 kr/ha 
 
Inom stödområde 9 i Skåne, Blekinge och Hallands län 
Förhöjd ersättning: Åkermark: 4 000 kr/ha 
Natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet 
Hela landet 
Grundersättning:100 kr/elementtypGrupp 1: 6 kr/10 meter2: 26 kr/10 meter3: 58 kr/10 meter4: 60 kr/st5: 180 kr/st6: 2 000 kr/ha 
Natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet 
Renskötselområdet 
Renvallar: 6 300 kr/haRenstängsel: 20 kr/meterResor: 640 kr/element för avstånd till och med75 km, 1 275 kr/element för avstånd över 75 km, dock högst fem element/åtagande 
Traditionell odling av bruna bönor 
Öland 
1 400 kr/ha 
Utrotningshotade husdjursraser 
Hela landet 
Fast ersättning: 800 kr/djurslag och besättningLinderödssvin: 1 500 kr/djurenhetÖvriga raser: 1 000 kr/djurenhet 
Minskat kväveläckage 
Stödområde 5c, 5m och 9 i Skåne, Blekinge, Kalmar, Gotlands, Hallands och Västra Götalands län samt stödområde 5a och 5b i Hallands och Västra Götalands län 
Fånggröda: 800 kr/haVårbearbetning:300 kr/haKombination av fånggröda och vårbearbetning på samma mark:1 300 kr/ha 
Skyddszoner 
Stödområde 5 och 9 
1 000 kr/ha 
Miljöskyddsåtgärder 
Hela landet 
Stödbelopp inom intervallen areal  
 
 
0–50 ha 50–300 ha200 kr/ha 80 kr/ha 
Ekologiska produktionsmetoder - certifierad produktion 
Hela landet 
Spannmål: 1 300 kr/haProteingrödor:1 300 kr/haSpånadslin: 1 300 kr/haFoderbetor: 1 300 kr/haÖvriga grödor utom vallgräs och vallbaljväxter:1 300 kr/haOljeväxter: 2 200 kr/haOljelin: 2 200 kr/haBruna bönor: 2 200 kr/haKonservärter: 2 200 kr/haFrövall: 2 200 kr/haPotatis: 5 000 kr/haSockerbetor: 5 000 kr/haGrönsaker: 5 000 kr/haFrukt och bär: 7 500 kr/haErsättning per djurenhet:1 600 kr 
3. Åtgärder för hållbart utnyttjande av skogsmark
Åtgärd
Region
Ersättningsnivå
Åtgärder för att bevara och utveckla skogens biologiska mångfald 
Hela landet 
Målklassning:högst 75 kr/haManuella insatser: högst 3 000 kr/haMaskinella insatser: högst 4 000 kr/ha 
Röja, rensa, märka upp stig/vandringsled/stenmur 
 
975 kr /100 meter 
Uppsättning av stängsel för att gynna lövskogsmiljöer 
 
6 800 kr /100 meter 
Återställa mindre flottled 
 
2 100 kr/100 meter 
Hamling, frihuggning av naturvärdesträd 
 
310 kr/träd 
Skapa död ved 
 
80 kr/träd 
Täppa igen dike 
 
950 kr/dikespropp 
Frihugga och rensa kulturmiljö från träd och ris 
 
1 100 kr/objekt 
Restaurera skoglig kulturmiljöbyggnad 
 
3 700 kr/objekt 
Skapa utblick/sikthuggning 
 
780 kr/objekt 
Naturvårdsbränning, >30 % av virkesvolymen kvar 
 
24 000 kr/objekt + 6 400 kr=hektar 
4. Regionalt prioriterade ersättningar
Åtgärd
Maximal årlig ersättningsnivå
Regionala skötselinsatser  
Regionala markklasser  
Komplement till miljöersättning för betesmarker och slåtterängar 
Mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker: 2 000 kr/ha. 
 
Restaurering av slåtterängar och betesmarker: 3 600 kr/ha. 
 
Regionala kompletterande insatser:  
 
Särskild skötsel av fäbodbete: 
 
1 200 kr/ha 
 
Bränning: 800 kr/ha 
 
Särskild höhantering på slåtteräng: 1 700 kr/ha 
 
Bete och slåtter på svårtillgängliga platser: 1 000 kr/ha 
Komplement till miljöersättning för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet 
Regionala kompletterande insatser  
 
Särskild skötsel av landskapselement/Skötsel av landskapselement med särskilda värden 
 
12 kr/m: Öppet dike, Renar mellan åkerskiften, Jordvall, Gropvall, Brukningsväg, Stenmurar, Trägärdesgårdar, Läplantering 
 
116 kr/m: Fägata med stenmur eller trägärdesgård 
 
120 kr/st: Odlingsrösen och stentippar, Fornlämningslokaler, Byggnadsgrunder, Brunnar, Källor, Alléer, Solitärträd, Hamlade pilar som ingår i rader eller häckar, Hamlade träd. 
 
360 kr/st: Småvatten, Åkerholmar, Överloppsbyggnader, Liten svårbrukad åker under 0,1 ha 
Bilaga 4Senaste lydelse 2008:65. Möjliga kombinationer av insatser inom åtgärden miljövänligt jordbruk
 
Extensiv vallodling för miljön och det öppna landskapet
Biologisk mångfald och kulturmiljövärden i betesmarker, slåtter ängar och våtmarker
Värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlings- landskapet
Värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdena
Bruna bönor på Öland
Minskat kväveläckage
Skyddszoner mot vattendrag
Miljöskyddsåtgärder
Ekologiska produktionsformer
Extensiv vallodling för miljön och det öppna landskapet 
– 
¤ 
vårbearbetn. ¤ övrigt * 
¤ 
Biologisk mångfald och kulturmiljövärden i betesmarker, slåtterängar och våtmarker 
– 
Värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet 
¤ 
– 
¤ 
¤ 
¤ 
¤ 
¤ 
Värdefulla natur- och kulturmiljöer i renskötselområdena 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Bruna bönor på Öland 
¤ 
– 
– 
Minskat kväveläckage 
vårbearbetn. ¤ övrigt * 
¤ 
– 
¤ 
¤ 
Skyddszoner mot vattendrag 
¤ 
– 
– 
Miljöskyddsåtgärder 
¤ 
– 
¤ 
– 
Ekologiska produktionsformer 
¤ 
¤ 
– 
¤ 
* Insatserna kan kombineras på samma företag men inte på samma mark¤ Insatserna kan kombineras på samma mark- Insatserna är inte möjliga att kombinerasMöjliga kombinationer av insatser inom Utvald miljö
 
Åkerogräs
Bioträda
Obärgad spannmålsskörd
Särskild skötsel elementlandskapselement
Höhantering
Bränning
Särskild skötsel fäbod
Svårtillg. gräs-marker
Mosaikmarker
Restaurering
Röjning samevisten
Åkerogräs 
– 
Bioträda 
– 
Obärgad 
– 
Särskild skötsel elementlandskapselement 
Höhantering 
– 
bränning 
Särskild skötsel fäbod 
– 
Svårtillg. gräsmarker 
– 
Mosaikmarker 
Restaurering 
– 
Röjning samevisten 
– 
* går inte att kombinera på samma marko går inte att kombinera på samma företagx går att kombinera på samma markDenna förordning träder i kraft den 1 april 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)