Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:192 Utkom från trycket den 24 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (1997:75) om anläggningsstöd till plantering av fleråriga grödor för produktion av biomassa ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2008:665. Stöd får lämnas för plantering på jordbruksmark som berättigar till samlat gårdsstöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 EUT L 130, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073)..Stöd enligt första stycket lämnas inte för plantering på naturbetesmarker eller slåtterängar.7 §7 § Senaste lydelse 2008:665. Stöd ska lämnas som bidrag. Stödet får motsvara högst 10 procent av de stödberättigande utgifterna och högst 1 000 kr per hektar.Efter särskild prövning kan ytterligare stöd motsvarande högst 10 procent av de stödberättigande utgifterna och högst 3 000 kr per hektar beviljas med avseende på stödberättigande investeringar för stängsling. Sådant stöd får dock inte lämnas om stöd för motsvarande åtgärd har beviljats enligt förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)