Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:204 Utkom från trycket den 31 mars 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd;utfärdad den 12 mars 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd dels att i 23, 55, 56, 58, 67 och 75 §§ samt rubriken närmast före 48 § orden "Verket för näringslivsutveckling" ska bytas ut mot "Tillväxtverket", dels att 8, 9, 14, 21, 22, 46–51, 53, 60, 62, 63, 65, 68, 71 och 73 §§ samt rubriken närmast före 47 § ska ha följande lydelse.8 §8 §Regionalt investeringsstöd får lämnas i stödområde A och B. Närmare bestämmelser om vilka kommuner eller delar av kommuner som ingår i stödområdena finns i förordningen (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd.Inom stödområde A i Östersunds kommun, med undantag av Näs och Häggenås församlingar och Krokoms kommun, med undantag av Näskotts, Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens församlingar, får regionalt investeringsstöd lämnas endast i samband med större investeringar som bedöms vara av strategisk betydelse.Inom stödområde B får regionalt investeringsstöd lämnas enligt 21 och 22 §§ och 26 § 1 när det gäller nyinvesteringar i byggnader, enligt 26 § 1 dock endast om investeringen bedöms vara av strategisk betydelse. Om det finns särskilda skäl, får regionalt investeringsstöd lämnas även till andra typer av investeringar som bedöms vara av strategisk betydelse eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen.Inom stödområde B i Sundsvalls, Timrå, Umeå, Vännäs, Boden och Luleå kommuner får regionalt investeringsstöd i andra fall än som anges i 21 och 22 §§ lämnas endast i samband med större investeringar.9 §9 §Regionalt investeringsstöd lämnas i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)EUT L 214, 6.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800)..För stödet gäller även de särskilda föreskrifter om upphävande, ändring och återkrav av stöd som med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen har meddelats i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.14 §14 §Regionalt investeringsstöd får lämnas till kommuners eller direkt eller indirekt kommunägda företags turistverksamhet enligt 20 § och uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning enligt 21 och 22 §§.Om det finns synnerliga skäl får Tillväxtverket medge att en kommun som övertar en byggnad för vilken regionalt investeringsstöd har lämnats också övertar de ekonomiska förpliktelser som följer av stödet. Övertagandet får inte innebära att ytterligare stöd lämnas till den ursprungliga stödmottagaren. Övertagandet ska vara motiverat av hänsyn till sysselsättningen i kommunen och medföra att sysselsättning bevaras.21 §21 §Regionalt investeringsstöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort med högst 10 000 invånare omden funktionella analysregionen har tillfredställande förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, ochdet i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar för att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet ska uppfylla de villkor som anges i 9, 10, 12, 13 och 16–18 §§.Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda för bara ett företag. Om det finns särskilda skäl får Tillväxtverket bevilja undantag från detta villkor.Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler.I en ort som är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen får stöd även lämnas till ombyggnad och restaurering av större lokaler.Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, ska beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek. Hyran ska bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet. Hyrestiden ska för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag till minst fem år.22 §22 §Regionalt investeringsstöd för ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning får lämnas för lokaler på en ort som har fler än 10 000 men färre än 75 000 invånare, omden funktionella analysregionen är utsatt för särskilt omfattande strukturell förändring av sysselsättningen,den funktionella analysregionen har tillfredsställande förutsättningar för den verksamhet som ska bedrivas i lokalerna, ochdet i den funktionella analysregionen saknas förutsättningar att på annat sätt få tillgång till lämpliga lokaler för verksamheten.I lokalerna får endast sådan verksamhet bedrivas som är stödberättigande enligt 15 §. Hyresgästens verksamhet ska uppfylla de villkor som anges i 9, 10, 12, 13 och 16–18 §§.Lokalerna får inte byggas större än 2 000 kvadratmeter eller vara avsedda bara för ett företag. Om det finns särskilda skäl får Tillväxtverket bevilja undantag från detta villkor.Lokalerna får hyras ut endast till små och medelstora företag som bedöms sakna möjlighet att själva bygga lokaler.Om lokalen ägs av en kommun, eller av ett direkt eller indirekt kommunägt företag, ska beslutet om stöd förenas med villkor om hyrans storlek. Hyrans storlek ska bestämmas lägst till en sådan nivå att den inte innebär subventioner utöver vad som följer av det regionala investeringsstödet. Hyrestiden ska för små och medelstora företag bestämmas till minst tre år efter investeringsprojektets slutförande, för andra företag till minst fem år.46 §46 §Förslag till beslut om stöd till investeringsprojekt som överstiger sammanlagt 75 procent av det högsta stödbelopp som en investering med stödberättigande utgifter på mer än 100 miljoner euro kan få enligt denna förordning ska anmälas till och godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.Europeiska gemenskapernas kommission ska informeras om beslut om stöd till nyinvesteringar med stödberättigande kostnader som överstiger 50 miljoner euro. Tillväxtverket ska lämna det underlag som behövs varefter regeringen inom tjugo arbetsdagar från dagen för beslutet ska översända informationen till kommissionen.Ärenden som ska avgöras av länsstyrelsen47 §47 §Länsstyrelsen ska avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd om det godkända totala kapitalbehov som ligger till grund för ansökan är högst 25 miljoner kr. Med det totala kapitalbehovet avses, förutom medel för mark och byggnader samt för maskiner och andra inventarier, medel för immateriella investeringar, utbildning, konsulttjänster, forskning och utveckling samt medel för omsättningstillgångar.Länsstyrelsen ska även avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till immateriella investeringar, utbildning samt forskning och utveckling om de sammanlagda utgifterna för dessa ändamål är högst fyra miljoner kr.Länsstyrelsen ska dessutom avgöra ärenden om regionalt investeringsstöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller som annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen, om verksamheten i ett förhandsbesked enligt 53 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.Om utgifterna uppgår till ett högre belopp än vad som sägs i första och andra styckena ska ärendet prövas av Tillväxtverket.48 §48 §Tillväxtverket ska avgöra ärenden som till någon del gällerstöd till verksamhet inom stödområde B, dock inte verksamhet i Västra Götalands län,stöd i områden som anges i 8 § andra stycket,åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län till ett annat,stöd till tilläggsinvesteringar eller ökade utgifter som har uppkommit sedan investeringen påbörjades,stöd till uppförande, ombyggnad och restaurering av lokaler för uthyrning, ellerstöd till annan verksamhet som bedöms få väsentlig betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedöms ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen och verksamheten inte i ett förhandsbesked enligt 53 § förklarats vara av den art att stöd kan lämnas.Länsstyrelsen ska yttra sig i ärenden enligt första stycket, om det inte är uppenbart obehövligt.49 §49 §Tillväxtverket ska med eget yttrande överlämna ett ärende till regeringen, omEuropeiska gemenskapernas kommissions godkännande krävs,ärendet avser stöd till affärsverk eller uppdragsmyndigheter, ellerärendet har principiell vikt eller är av stor betydelse.50 §50 §En ansökan om regionalt investeringsstöd ska ges in till länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas. En ansökan som inte ska avgöras av länsstyrelsen ska dock ges in till Tillväxtverket.Om ett ärende som enligt 48 § första stycket ska prövas av Tillväxtverket har inletts hos länsstyrelsen, ska länsstyrelsen med eget yttrande överlämna ärendet till TillväxtverketAnsökan ska ha kommit in till behörig myndighet innan investeringarna påbörjas.51 §51 §Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda skäl.Medgivandet ska vara skriftligt och lämnas av den som ska avgöra ärendet om stöd eller, om regeringen ska avgöra ärendet, av Tillväxtverket. Av medgivandet ska det framgå att projektet såvitt kan bedömas uppfyller villkoren för stöd.53 §53 §Efter ansökan lämnar Tillväxtverket förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att regionalt investeringsstöd kan lämnas. Ansökningshandlingarna ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten är av sådan art att stöd får lämnas till verksamheten.Gäller ansökan om förhandsbesked stöd till ett affärsverk eller en uppdragsmyndighet ska Tillväxtverket med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning. Detsamma ska gälla om ansökan avser en fråga som har principiell vikt eller är av stor betydelse.60 §60 §Inom stödområde A och i Västra Götalands län får länsstyrelsen medge ändring av säkerheten för ett regionalt investeringsstöd som tidigare har beviljats av regeringen eller Tillväxtverket. Ändringen får medges, om den behövs för att ett nytt projekt som länsstyrelsen beviljar regionalt stöd till ska komma till stånd. Har frågan principiell betydelse eller innebär ändringen en betydande ökning av statens kreditrisk, ska frågan lämnas över till verkets avgörande.62 §62 §I fråga om regionalt investeringsstöd som har beviljats av regeringen svarar Tillväxtverket för tillsyn och uppföljning.Inom stödområdet A och i Västra Götalands län får verket, efter samråd med länsstyrelsen, antingen överta ansvaret för tillsyn och uppföljning av ett ärende från länsstyrelsen eller lämna över ansvaret till länsstyrelsen.Vid beredning av uppföljningsärenden ska uppföljningsmyndigheten samråda med berörd länsarbetsnämnd och Kronofogdemyndigheten, om inte tidsskäl eller frågans art talar emot det.63 §63 §Uppföljningsmyndigheten får på ansökan av den som beviljats stödet medge ändring av villkor för regionalt investeringsstöd. Bedöms frågan ha väsentlig betydelse för möjligheten att uppnå syftet med stödet eller innebär ändringen en betydande försämring för staten som fordringsägare, ska frågan avgöras av Tillväxtverket eller regeringen.65 §65 §Tillväxtverket ska vid domstolar, myndigheter och i övrigt bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Verket får då anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens rätt. Ärenden som avser större belopp eller har principiell betydelse ska dock lämnas över till regeringen för avgörande.Verket ska underrättas så snart någon åtgärd från verket enligt denna paragraf behöver vidtas.68 §68 §Möjligheten till återkrav enligt 67 § upphör successivt under den femårsperiod som anges där på så sätt att den del av ett regionalt investeringsstöd som kan krävas åter årligen minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga stödbeloppet.Den som beviljar stödet får samtidigt besluta att minskningen ska ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för det. Därefter får ett sådant beslut meddelas endast av regeringen eller Tillväxtverket.71 §71 §Om ett regionalt investeringsstöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 64 och 66–69 §§ ska den som har beviljats stödetsenast sex månader efter redovisningsperiodens utgång lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i ett särskilt fall av den som beviljat stödet,skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas oma) överlåtelse av någon betydande del av företagets anläggningstillgångar, licenser, patent eller andra liknande tillgångar,b) belåning i betydande utsträckning av egendom som kan omfattas av en företagsinteckning,c) nedläggning av verksamheten helt eller delvis, ellerd) andra åtgärder av motsvarande betydelse,skriftligen underrätta uppföljningsmyndigheten innan beslut fattas om någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats stödet,ge Tillväxtverket och länsstyrelsen eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten samt lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.Av redovisningen enligt först stycket 1 ska särskilt framgå hur sysselsättningen utvecklas i företaget som beviljats stödet.73 §73 §Länsstyrelsen ska, om den inte är uppföljningsmyndighet enligt 61 §, genast underrätta Tillväxtverket om den får kännedom om något förhållande som kan föranleda beslut enligt 64 eller 69 §.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)