Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete

Denna förordning upphör enligt F (2018:2098) att gälla den 15 februari 2018.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2018:2098).

Utkom från trycket den 6 maj 2009
utfärdad den 23 april 2009.

Allmänna bestämmelser

Inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete får Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) besluta om finansiering med utvecklingslån och garantier (lånebistånd).

Lånebistånd ska användas där detta kan bidra till att uppfylla målen för internationellt utvecklingssamarbete, reformsamarbete i Östeuropa, samt politiken för global utveckling.

Utvecklingslån ska bestå av en gåva från Sida och lån till marknadsmässiga villkor lämnad av långivare. Utvecklingslån kan kombineras med garanti utställd av Sida till långivaren för låntagarens förpliktelser. Garanti kan även ställas ut av Sida utan samband med utvecklingslån (fristående garanti).

Sida får lämna lånebistånd till förmån för stater, offentliga organ som t.ex. länsmyndigheter och kommuner, offentliga affärsdrivande organisationer och privata företag i länder med vilka Sverige bedriver utvecklingssamarbete, reformsamarbete samt selektivt samarbete inom de sektorer som regeringen beslutat i respektive lands eller regions samarbetsstrategi.

Sida får lämna lånebistånd om

  1. lånebiståndet är till gagn för uthållig fattigdomsbekämpning eller, vad gäller länderna i Östeuropa, bidrar till regeringens mål för reformsamarbetet,

  2. insatsen bedöms ha god samhällsekonomisk avkastning,

  3. finns mycket liten risk för marknadsstörning eller snedvridning av konkurrensen inom den finansiella sektorn eller den sektor lånebiståndet finansierar i samarbetslandet, och

  4. finansiering genom existerande kapitalmarknader till för mottagaren rimlig kostnad inte är tillgänglig utan medverkan av bistånd.

Lånebistånd till förmån för stater eller offentliga organ i annan valuta än i mottagarlandets inhemska valuta, får inte lämnas till eller i länder som har svår skuldbörda eller kan förväntas få en svår skuldbörda.

För investeringar som främjar miljömässigt hållbar utveckling kan lånebistånd lämnas även till andra än ovan nämnda landkategorier och sektorer om det finns särskilda skäl (miljölån). Innan Sida fattar beslut i dessa fall ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikedepartementet).

Lånebistånd ska lämnas utan krav på svenskt innehåll i leveranser eller finansiering (obundet bistånd). Upphandling av varor eller tjänster ska göras i internationell konkurrens. Sida ska i varje enskilt fall ange vilka upphandlingsregler som ska gälla.

Mottagaren av lånebistånd ska av Sida bedömas ha nödvändig kreditvärdighet. Sida ska vid sådan bedömning samråda med Exportkreditnämnden och berörd långivare.

Långivare kan vara svensk eller utländsk bank eller finansieringsinstitut som valts av låntagaren och som Sida godkänt. Långivare kan även förmedlas av Sida.

Lånebistånd kan lämnas i lokal valuta om Sida bedömer detta lämpligt ur utvecklingssynpunkt.

Sida beslutar om de villkor som gäller för den del av utvecklingslånet som är en gåva. Dessa villkor ska ingå i avtalet mellan långivaren och låntagaren. Utbetalning sker genom långivaren eller annan utsedd part enligt plan som godkänts av Sida där låne- respektive garantitid anpassas till den finansierade insatsens avkastning och låntagarens betalningsförmåga.

Förmånsgraden för utvecklingslån ska vara högst åttio procent, definierad som Sidas gåva i förhållande till det finansierade beloppet bestående av Sidas gåva och lånet till marknadsmässiga villkor.

Ansökan om lånebistånd görs hos Sida av den som vill ha lånebistånd eller för mottagarens räkning av långivare eller annan.

Som ett led i strävan att stärka näringslivets medverkan i utvecklingssamarbetet ska Sida utveckla sin samverkan med näringslivet genom närmare dialog, erfarenhetsutbyte samt ömsesidigt tillvaratagande av kompetens.

Garantier

Garantier kan ställas ut av Sida i syfte att dela risker och möjliggöra finansieringslösningar till acceptabla villkor för projekt och insatser som Sida bedömer vara av stort värde ur utvecklingssynpunkt. Sida får ställa ut garanti för risker i samband med transaktioner på marknaden. Sida får uppdra åt annan aktör att ställa ut garanti.

Garanti ska lämnas mot riskavspeglande premier som motsvarar statens ekonomiska risk för åtagandet och administrativa kostnader för garantin. Sida kan subventionera en viss del av denna premie. Denna subvention ska betraktas som gåvodel i transaktionen. Då garanti lämnas till ett privat företag ska detta självt bära viss del av risken.

Sida ska i första hand samverka med Exportkreditnämnden för att bedöma vilken premie som ska gälla för varje garanti. Vid behov kan annan aktör eller annat garantiinstitut tillfrågas.

Exportkreditnämnden ska föra Sidas talan vid internationella forum avseende regresskrav som kan uppstå i garantiverksamheten. Ersättning som inflyter härigenom ska tillföras säkerhetsreserven.

Sidas samlade garantiåtaganden får inte överstiga den garantiram som regeringen årligen anger för Sida.

Säkerhetsreserv

En säkerhetsreserv ska upprättas för att täcka eventuella skador vid garantier utfärdade enligt denna förordning.

Säkerhetsreserven ska innehålla de garantipremieinbetalningar och avsättningar som tidigare gjorts under u-kreditsystemet enligt förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter) och de garantipremieinbetalningar och avsättningar som skett under Sidas försöksverksamhet med fristående garantier samt framtida återvinningar från skadefall i dessa verksamheter.

Säkerhetsreserven ska tillföras garantitagares premier och återvinningar från skadefall i Sidas verksamhet med utvecklingslån och garantier.

Säkerhetsreserven ska förvaltas av Exportkreditnämnden. Nämnden ska göra riskbedömningar. Om säkerhetsreserven inte är tillräcklig för att täcka de skador som garantiverksamheten ger upphov till har Sida rätt till en obegränsad upplåning hos Riksgäldskontoret.

Säkerhetsreserven ska placeras på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret.

Övriga bestämmelser

För garantiverksamheten ska Exportkreditnämnden för Sidas räkning varje halvår göra bedömningar av utstående fordringar, åtaganden och risk för skadefall. Exportkreditnämnden ska vidare varje månad rapportera till Sida om samtliga penningflöden, likvida tillgångar och nya affärer under perioden.

Sida och Exportkreditnämnden ska ingå avtal om parternas samverkan under denna förordning. Exportkreditnämnden ska ha rätt till ersättning för sin medverkan.

Sidas årsredovisning ska innehålla värderingar av garantiåtaganden. De principer som anges i garantiförordningen (1997:1006) ska gälla.

Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:320

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2009, då förordningen (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter) ska upphöra att gälla. För krediter beviljade före detta datum ska äldre regler tillämpas.