Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Utkom från trycket den 8 december 2009
utfärdad den 26 november 2009.

Innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser till lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt om statsbidrag till kommuner och regioner för merkostnader och åtgärder med anledning av lagen.

SFS 2019:1077

Uppföljningsansvar

2 §

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §.

SFS 2010:196

3 §

Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska.

Frivillig anslutning till och utträde ur förvaltningsområde

Rubriken har denna lydelse enl. . SFS2018-1967

4 §

Ansökningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan ansökan ska ha kommit in till Regeringskansliet senast den 1 mars.

Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen.

SFS 2018:1967

Statsbidrag till kommuner och regioner

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2019-1077

5 §

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska enligt 6 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

6 §

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till regionerna i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och Östergötlands län.

SFS 2019:1077

7 §

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, också till den kommun som regeringen med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk beslutat ska få ingå i ett förvaltningsområde.

Vilka kommuner som ingår i ett sådant förvaltningsområde framgår av bilagan till denna förordning.

SFS 2010:196

8 §

Statsbidrag till kommunerna och regionerna lämnas årligen. Statsbidraget är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och regionen med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, meänkieli och samiska.

Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli respektive samiska.

SFS 2019:1077

9 §

Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31 mars året innan bidraget betalas ut.

En kommun med

  • mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp,

  • upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp,

  • upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp,

  • upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och

  • 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp.

En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett särskilt bidrag om 500 000 kronor.

SFS 2018:1967

10 §

Statsbidraget till en region är 250 000 kronor.

SFS 2019:1077

10 a §

Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller regionen inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår.

Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller regionen visar att medlen, helt eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja använd-ningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast följande års statsbidrag.

SFS 2019:1077

11 §

Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i förvaltningsområdet för samiska och till regionerna i Dalarnas län, Jämtlands län, Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner och regioner. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår.

SFS 2019:1077

12 §

En kommun eller en region som tagit emot bidrag enligt denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur kartläggningen enligt 8 § andra stycket har genomförts. Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget.

SFS 2019:1077

Bemyndigande

13 §

Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter om redovisning enligt 12 § och föreskrifter om verkställighet av 10 a §.

SFS 2011:1530

Överklagande

14 §

Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får överklagas.

Bilaga

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde

Kommun

 

Förvaltningsområde

 

Borlänge kommun

 

Finska

 

Borås kommun

 

Finska

 

Degerfors kommun

 

Finska

 

Dorotea kommun

 

Samiska

 

Enköpings kommun

 

Finska

 

Fagersta kommun

 

Finska

 

Finspångs kommun

 

Finska

 

Gislaveds kommun

 

Finska

 

Gävle kommun

 

Finska

 

Göteborgs kommun

 

Finska

 

Hofors kommun

 

Finska

 

Hällefors kommun

 

Finska

 

Järfälla kommun

 

Finska

 

Kalix kommun

 

Finska och meänkieli

 

Karlskoga kommun

 

Finska

 

Kramfors kommun

 

Finska

 

Krokoms kommun

 

Samiska

 

Laxå kommun

 

Finska

 

Lindesbergs kommun

 

Finska

 

Ludvika kommun

 

Finska

 

Luleå kommun

 

Finska, samiska och meänkieli

 

Malmö kommun

 

Finska

 

Mariestads kommun

 

Finska

 

Motala kommun

 

Finska

 

Norrköpings kommun

 

Finska

 

Norrtälje kommun

 

Finska

 

Nykvarns kommun

 

Finska

 

Oxelösunds kommun

 

Finska

 

Sandvikens kommun

 

Finska

 

Skellefteå kommun

 

Finska

 

Skinnskattebergs kommun

 

Finska

 

Skövde kommun

 

Finska

 

Smedjebackens kommun

 

Finska

 

Stockholms kommun

 

Samiska och meänkieli

 

Sundbybergs kommun

 

Finska

 

Sundsvalls kommun

 

Finska och samiska

 

Surahammars kommun

 

Finska

 

Söderhamns kommun

 

Finska

 

Trelleborgs kommun

 

Finska

 

Trollhättans kommun

 

Finska

 

Trosa kommun

 

Finska

 

Uddevalla kommun

 

Finska

 

Umeå kommun

 

Finska och meänkieli

 

Vindelns kommun

 

Samiska

 

Västerås kommun

 

Finska

 

Åsele kommun

 

Samiska

 

Örebro kommun

 

Finska

 

Örnsköldsviks kommun

 

Finska och samiska

 

SFS 2019:657

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1299

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010, då förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli ska upphöra att gälla.

SFS 2010:196

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2010.

2. Statsbidrag för bidragsåret 2010 till landstinget i Västra Götalands län och de kommuner som anges i bilagan till förordningen ska betalas ut senast d. 1 juli 2010.

SFS 2010:1991

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2011.

2. Statsbidrag till följd av denna förordning för bidragsåret 2011 till landstinget i Gävleborgs län, Göteborgs kommun, Hofors kommun, Kalix kommun, Skinnskattebergs kommun, Sundbybergs kommun och Umeå kommun, ska betalas ut senast d. 1 april 2011.

SFS 2011:1530

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. De nya bestämmelserna i 10 a § tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2013.

SFS 2012:997

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2013.

SFS 2013:1086

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2014.

SFS 2014:1543

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2015.

2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas för landsting första gången i fråga om statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2016.

SFS 2017:1292

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2018.

SFS 2018:1967

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2018:2068

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2019.

SFS 2019:657

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2019:1077

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.