Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet

Denna förordning upphör enligt F (2013:865) att gälla vid utgången av december 2013.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag för tid före den 1 januari 2014.

Utkom från trycket den 14 december 2009
utfärdad den 3 december 2009.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om bidrag till anordnare av sådan företagshälsovård som, utöver förebyggande insatser, även kan tillhandahålla tjänster för att medicinskt förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador.

Syftet med bidraget är att öka arbetstagares möjligheter att återgå i arbete genom tidiga och anpassade stödinsatser vid sjukfall. Detta ska uppnås genom ett arbetsnära stöd av en sådan företagshälsovård som även kan tillhandahålla ovan nämnda tjänster.

2 §

Med företagshälsovård avses i denna förordning detsamma som i 3 kap. 2 b § arbetsmiljölagen (1977:1160).

3 §

Bidrag lämnas, i mån av tillgängliga medel, till en anordnare av företagshälsovård enligt bestämmelserna i denna förordning.

Bidrag lämnas i form av grundbidrag och tilläggsbidrag. Därutöver kan bidrag lämnas som ersättning för kostnader för medicinsk service.

Villkor för bidrag

4 §

Bidrag lämnas till anordnare av företagshälsovård som har godkänts av Försäkringskassan. Bidrag betalas ut endast för den tid som en anordnare har varit godkänd.

Försäkringskassan ska godkänna de anordnare som uppfyller kraven enligt denna förordning.

5 §

Bidrag lämnas till anordnare av företagshälsovård som, utöver de uppgifter för företagshälsovården som anges i 3 kap. 2 b § arbetsmiljölagen (1977:1160), även kan tillhandahålla tjänster för att medicinskt förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Anordnaren ska i denna verksamhet

 1. tidigt initiera och koordinera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande insatser, inklusive koordinering av de rehabiliterings- och arbetsanpassningsinsatser som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen och 30 kap. socialförsäkringsbalken, och

 2. tillhandahålla underlag för bedömningen av den anställdes arbetsförmåga i enlighet med Försäkringskassans krav.

SFS 2010:1388

6 §

En sådan anordnare av företagshälsovård som avses i 5 § ska ha kunskap om förhållanden på den anställdes arbetsplats. Anordnaren ska dessutom ha tillgång till kompetens inom områdena arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, hälsovetenskap, medicin, rehabilitering och teknik.

7 §

Bidrag lämnas under förutsättning att arbetsgivaren, utöver kostnaderna för företagshälsovård, utger ersättning till anordnaren av företagshälsovård med minst det belopp som motsvarar det som staten bidrar med såvitt avser grundbidrag och tilläggsbidrag enligt 9, 10 och 12 §§.

8 §

Bidrag lämnas inte till verksamhet som finansieras av landsting. Ett landstings finansiering av företagshälsovård i egenskap av arbetsgivare utgör dock inget hinder för bidrag. Vad som sägs om landsting gäller också en kommun som inte ingår i ett landsting.

Tilläggsbidrag lämnas inte för läkarundersökningar och läkarutlåtanden som kan ersättas enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.

Beräkning av bidrag

9 §

Grundbidrag beräknas med utgångspunkt i antalet anställda som har anslutits till en anordnare av företagshälsovård.

Grundbidraget för ett helt kalenderår uppgår till ett belopp som motsvarar antalet anslutna anställda multiplicerat med ett belopp om högst 100 kronor. För anställda som arbetar i en verksamhet som har tjugo anställda eller färre, uppgår grundbidraget för ett helt kalenderår i stället till ett belopp om högst 200 kronor per ansluten anställd.

10 §

Tilläggsbidrag lämnas för besök hos läkare, legitimerad psykolog, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad sjukgymnast, om besöket även innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga. Bidrag får lämnas med 350 kr för genomfört besök hos läkare eller legitimerad psykolog och med 175 kr för genomfört besök hos legitimerad sjuksköterska eller legitimerad sjukgymnast.

Tilläggsbidrag lämnas även med ett belopp om högst 5 600 kronor för en redovisning av de koordinerande insatser för den anställdes återgång i arbete och arbetsanpassning som utförts i enlighet med 5 § 1. De koordinerande insatserna ska vara utförda inom 45 dagar räknat från den anställdes första sjukdag. Redovisningen av de koordinerande insatserna ska upprättas i enlighet med Försäkringskassans krav och redovisningen ska vara godkänd av arbetsgivaren. Det sammanlagda ersättningsbeloppet för ett helt kalenderår till en anordnare av företagshälsovård får inte överstiga det belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat med talet 0,016 multiplicerat med högst 5 600 kronor. Ersättning får dock lämnas för redovisningar avseende fler anslutna anställda, och därmed med ett högre sammanlagt ersättningsbelopp, om det finns särskilda skäl för det.

SFS 2010:1388

11 §

Bidrag för ersättning för kostnader för medicinsk service lämnas för ett helt kalenderår med ett belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren av företagshälsovården multiplicerat med ett belopp om högst 100 kronor. Kostnader för medicinsk service i samband med allmän hälsokontroll ersätts inte.

Med medicinsk service avses undersökning och analys inom laboratoriemedicin, radiologi samt klinisk fysiologi som utgör ett led i bedömningen av en anställds arbetsförmåga.

12 §

Tillgängliga medel ska fördelas proportionellt mellan anordnarna av företagshälsovård inom de respektive bidragsdelar som anges i 9–11 §§.

SFS 2010:1388

Beslutande myndighet

13 §

Försäkringskassan beslutar i ärenden om bidrag enligt denna förordning.

Ansökan och utbetalning

14 §

Ansökan om godkännande, grundbidrag, tilläggsbidrag eller ersättning för kostnader för medicinsk service ska göras skriftligen hos Försäkringskassan.

Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av en behörig företrädare för den anordnare som ansöker om godkännande respektive bidrag och det ska i ansökan intygas att de uppgifter som lämnas där är riktiga.

15 §

Sökanden är skyldig att på begäran lämna Försäkringskassan de handlingar och uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva ansökan.

16 §

Om sökanden inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som följer av 14 eller 15 §, ska denne ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt skick.

17 §

Grundbidrag, tilläggsbidrag enligt 10 § andra stycket och ersättning för kostnader för medicinsk service beräknas på det antal anställda som är anslutna till anordnaren av företagshälsovård den 1 januari respektive den 1 juli under bidragsåret. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

18 §

Grundbidrag betalas ut två gånger per år. Ansökan om grundbidrag ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 10 januari respektive den 10 juli under bidragsåret.

19 §

Tilläggsbidrag och ersättning för kostnader för medicinsk service lämnas i efterskott och betalas ut månadsvis. Ansökan om dessa bidrag ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari året efter bidragsåret.

SFS 2010:1388

Återbetalning och återkrav

20 §

En bidragsmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller

 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

21 §

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 20 § ska Försäkringskassan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda skäl för det får Försäkringskassan efterge krav på återbetalning helt eller delvis.

Återkallelse av godkännande

Rubriken införd g. F 2010:426. SFS2010-0426

21 a §

Försäkringskassan får återkalla ett godkännande enligt 4 § andra stycket om anordnaren av företagshälsovård

 1. inte längre uppfyller kraven enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen,

 2. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, eller

 3. under en period av minst arton månader inte har ansökt om bidrag enligt denna förordning.

SFS 2010:426

Bemyndigande

22 §

Försäkringskassan får meddela

 1. föreskrifter om det underlag som avses i 5 § 2,

 2. föreskrifter om den redovisning som avses i 10 § andra stycket,

 3. ytterligare föreskrifter om den kompetens som en anordnare av företagshälsovård ska ha tillgång till enligt 6 §, och

 4. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Föreskrifter enligt första stycket 3 ska beslutas i samråd med Arbetsmiljöverket.

SFS 2010:426

Överklagande

23 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om godkännande av anordnare, återkallelse av sådant godkännande och om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

SFS 2010:426

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2009:1423

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

2. För det första halvåret år 2010 ska grundbidrag, tilläggsbidrag enligt 10 § andra stycket och ersättning för kostnader för medicinsk service beräknas enligt 17 § på det antal anställda som är anslutna till anordnaren av företagshälsovård d. 1 mars 2010. Ansökan om grundbidrag enligt 18 § ska för det första halvåret år 2010 ha kommit in till Försäkringskassan senast d. 15 mars 2010.

SFS 2010:426

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:683

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010 men tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:684

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1388

1. Denna förordning träder i kraft d. 2 jan. 2011 i fråga om 10 § och i övrigt d. 1 jan. 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2013:865

(Utkom d. 26 nov. 2013.)