Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1479 Utkom från trycket den 18 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer;utfärdad den 10 december 2009.Regeringen föreskriver att 1, 6–11 och 13 §§ förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2008:233. Ändringen innebär att definitionen av friluftsrådet upphävs. I denna förordning avses med friluftsliv: vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling, friluftsorganisation: ideell organisation som har till huvudändamål eller som väsentlig del av sin verksamhet att bedriva eller främja långsiktigt hållbart friluftsliv, bidrag: statsbidrag som lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning, organisationsbidrag: bidrag som betalas ut i förhållande till organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå, verksamhetsbidrag: bidrag som betalas ut till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och är förenat med resultatkrav, och bidragsår: från och med den 1 januari till och med den 31 december.6 §6 §Ansökan om bidrag ska göras skriftligen till Naturvårdsverket och ska ha kommit in senast den 30 september året före bidragsåret.7 §7 §Beslut om bidrag meddelas av Naturvårdsverket.Om verket beslutar att bevilja verksamhetsbidrag ska av beslutet framgå vilket resultat som bidraget är avsett för.8 §8 §En organisation som beviljats bidrag ska senast två månader efter utgången av bidragsåret redogöra för hur bidraget har använts. Redogörelsen ska lämnas till Naturvårdsverket. Redogörelsen ska innehålla en ekonomisk redovisning samt uppgifter om medlemsantal, medlemsutveckling och statsbidragens andel av den totala omsättningen.I fråga om verksamhetsbidrag ska det av redogörelsen framgå hur organisationen uppnått det resultat som bidraget varit avsett för.9 §9 §En organisation som beviljats bidrag ska, om Naturvårdsverket begär det, lämna det underlag som behövs för tillsyn och uppföljning.10 §10 §Om ett bidrag lämnats på grund av felaktiga uppgifter från bidragstagaren får Naturvårdsverket besluta att upphäva beslutet om bidrag och återkräva bidraget helt eller delvis.11 §11 §Naturvårdsverket ska senast den 31 maj varje år lämna en sammanfattande redovisning till regeringen omvilka bidrag som sökts och beviljats enligt denna förordning, ochbidragens användning i förhållande till bidragens syften.13 §13 §Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.2. En ansökan om bidrag som enligt äldre bestämmelser lämnats till Friluftsrådet och där beslut ännu inte har fattats, handläggs av Naturvårdsverket.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)