Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1514 Utkom från trycket den 21 december 2009Lag om immunitet för stater och deras egendom;utfärdad den 10 december 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:204, bet. 2009/10:JuU2, rskr. 2009/10:101. föreskrivs följande.Förenta nationernas konvention om immunitet för stater och deras egendom, antagen den 2 december 2004, ska i originaltexternas lydelse gälla som svensk lag.Konventionens engelska text finns tillsammans med en svensk översättning intagen som bilaga till denna lag. Konventionens arabiska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter finns tillgängliga på Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).Bilaga
United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property 
Förenta nationernas konvention om immunitet för stater och deras egendom 
The States Parties to the present Convention, 
De stater som är parter i denna konvention,  
Considering that the jurisdictional immunities of States and their property are generally accepted as a principle of customary international law, 
som beaktar att immunitet för stater och deras egendom är allmänt erkänd som internationell sedvanerätt, 
Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations, 
som beaktar de folkrättsliga principerna som uttrycks i Förenta nationernas stadga, 
Believing that an international convention on the jurisdictional immunities of States and their property would enhance the rule of law and legal certainty, particularly in dealings of States with natural or juridical persons, and would contribute to the codification and development of international law and the harmonization of practice in this area, 
som anser att en internationell konvention om immunitet för stater och deras egendom skulle stärka rättsstatens principer och höja rättssäkerheten, särskilt i staternas relationer med fysiska och juridiska personer, och bidra till kodifiering och vidareutveckling av folkrätten och till harmonisering av praxis på detta område, 
Taking into account developments in State practice with regard to the jurisdictional immunities of States and their property, 
som beaktar utvecklingen i statspraxis avseende immunitet mot domsrätt för stater och deras egendom, 
Affirming that the rules of customary international law continue to govern matters not regulated by the provisions of the present Convention, 
som bekräftar att folkrättens sedvanerättsliga regler fortsätter att gälla i frågor som inte regleras av bestämmelserna i denna konvention 
Have agreed as follows: 
har kommit överens om följande. 
Part I Introduction  
Del I Inledning  
Article 1  
Artikel 1  
Scope of the present Convention  
Konventionens tillämpningsområde  
The present Convention applies to the immunity of a State and its property from the jurisdiction of the courts of another State. 
Denna konvention rör immunitet för en stat och dess egendom mot en annan stats domstolars domsrätt. 
Article 2  
Artikel 2  
Use of terms  
Definitioner  
1. For the purposes of the present Convention: 
1. I denna konvention avses med 
(a) "court" means any organ of a State, however named, entitled to exercise judicial functions; 
(a) domstol: varje statligt organ, oavsett benämning, som är behörigt att utöva rättsliga funktioner, 
(b) "State" means: 
(b) stat: 
(i) the State and its various organs of government; 
(i) staten och dess olika offentliga organ, 
(ii) constituent units of a federal State or political subdivisions of the State, which are entitled to perform acts in the exercise of sovereign authority, and are acting in that capacity; 
(ii) en förbundsstats delstater eller en stats underenheter som har rätt att vidta åtgärder i myndighetsutövning och som handlar i denna egenskap, 
(iii) agencies or instrumentalities of the State or other entities, to the extent that they are entitled to perform and are actually performing acts in the exercise of sovereign authority of the State; 
(iii) statliga organ eller andra enheter, i den mån de har rätt att vidta och faktiskt vidtar åtgärder i statens suveräna myndighetsutövning, samt 
(iv) representatives of the State acting in that capacity; 
(iv) statens företrädare när de handlar i denna egenskap, 
(c) "commercial transaction" means: 
(c) affärstransaktion: 
(i) any commercial contract or transaction for the sale of goods or supply of services; 
(i) affärsavtal eller transaktion avseende försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster, 
(ii) any contract for a loan or other transaction of a financial nature, including any obligation of guarantee or of indemnity in respect of any such loan or transaction; 
(ii) avtal om lån eller annan transaktion av finansiell natur, innefattande garanti- eller ersättningsförpliktelse avseende sådant lån eller sådan transaktion, 
(iii) any other contract or transaction of a commercial, industrial, trading or professional nature, but not including a contract of employment of persons. 
(iii) annat avtal eller transaktion av affärsmässig, industriell, handelsmässig eller yrkesmässig natur, dock inte anställningskontrakt. 
2. In determining whether a contract or transaction is a "commercial transaction" under paragraph 1 (c), reference should be made primarily to the nature of the contract or transaction, but its purpose should also be taken into account if the parties to the contract or transaction have so agreed, or if, in the practice of the State of the forum, that purpose is relevant to determining the non-commercial character of the contract or transaction. 
2. Vid fastställande av om ett avtal eller en transaktion är en affärstransaktion i den bemärkelse som avses i punkt 1 (c), ska först och främst avtalets eller transaktionens natur beaktas, men dess syfte bör även beaktas, om avtals- eller transaktionsparterna har kommit överens om det eller om i forumstatens praxis detta syfte är av betydelse för att fastställa om avtalet eller transaktionen är av icke-kommersiell natur. 
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in other international instruments or in the internal law of any State. 
3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 om användning av begrepp i denna konvention inverkar inte på deras användning eller på den betydelse de kan ha i andra internationella instrument eller i en stats interna lagstiftning. 
Article 3  
Artikel 3  
Privileges and immunities not affected by the present Convention  
Privilegier och immunitet som inte berörs av denna konvention  
1. The present Convention is without prejudice to the privileges and immunities enjoyed by a State under international law in relation to the exercise of the functions of: 
1. Denna konvention påverkar inte privilegier och immunitet som enligt folkrätten åtnjuts av en stat med avseende på funktioner som utövas av: 
(a) its diplomatic missions, consular posts, special missions, missions to international organizations or delegations to organs of international organizations or to international conferences; and 
(a) statens diplomatiska beskickningar, konsulat, särskilda diplomatiska uppdrag, representationer vid internationella organisationer eller delegationer vid organ i internationella organisationer eller vid internationella konferenser, eller 
(b) persons connected with them. 
(b) personer med anknytning till dem. 
2. The present Convention is without prejudice to privileges and immunities accorded under international law to heads of State ratione personae. 
2. Denna konvention berör inte privilegier och immunitet som enligt folkrätten tillkommer statschefer ratione personae. 
3. The present Convention is without prejudice to the immunities enjoyed by a State under international law with respect to aircraft or space objects owned or operated by a State. 
3. Denna konvention berör inte immunitet som enligt folkrätten åtnjuts av en stat avseende luftfartyg eller rymdföremål som ägs eller drivs av en stat. 
Article 4  
Artikel 4  
Non-retroactivity of the present Convention  
Konventionens icke-retroaktiva verkan  
Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which jurisdictional immunities of States and their property are subject under international law independently of the present Convention, the present Convention shall not apply to any question of jurisdictional immunities of States or their property arising in a proceeding instituted against a State before a court of another State prior to the entry into force of the present Convention for the States concerned. 
Utan att inverka på tillämpningen av regler i denna konvention som, oberoende av konventionen, gäller för staters och deras egendoms immunitet mot domsrätt enligt folkrätten, ska konventionen inte tilllämpas på någon fråga om immunitet mot domsrätt för stater och deras egendom som uppkommer i förbindelse med talan som väcks mot en stat vid en domstol i en annan stat före konventionens ikraftträdande för de berörda staterna. 
Part II General principles  
Del II Allmänna principer  
Article 5  
Artikel 5  
State immunity  
Statsimmunitet  
A State enjoys immunity, in respect of itself and its property, from the jurisdiction of the courts of another State subject to the provisions of the present Convention. 
En stat åtnjuter immunitet för sig själv och sin egendom mot en annan stats domstolars domsrätt enligt vad som anges i denna konvention. 
Article 6  
Artikel 6  
Modalities for giving effect to State immunity  
Närmare bestämmelser för att ge verkan åt statsimmunitet  
1. A State shall give effect to State immunity under article 5 by refraining from exercising jurisdiction in a proceeding before its courts against another State and to that end shall ensure that its courts determine on their own initiative that the immunity of that other State under article 5 is respected. 
1. En stat ska ge verkan åt principen om statsimmunitet i artikel 5 genom att avhålla sig från att utöva domsrätt vid sina domstolar i ett förfarande mot en annan stat och ska i detta syfte se till att dess domstolar på eget initiativ fastställer att den andra statens immunitet enligt artikel 5 respekteras. 
2. A proceeding before a court of a State shall be considered to have been instituted against another State if that other State: 
2. Talan som väckts vid en domstol i en stat ska anses vara riktad mot en annan stat, om denna andra stat 
(a) is named as a party to that proceeding; or 
(a) anges som part i målet, eller 
(b) is not named as a party to the proceeding but the proceeding in effect seeks to affect the property, rights, interests or activities of that other State. 
(b) inte anges som part i målet, men talan faktiskt är riktad mot den andra statens egendom, rättigheter, intressen eller verksamhet. 
Article 7  
Artikel 7  
Express consent to exercise of jurisdiction  
Uttryckligt medgivande till utövande av domsrätt  
1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of another State with regard to a matter or case if it has expressly consented to the exercise of jurisdiction by the court with regard to the matter or case: 
1. En stat får inte åberopa immunitet i ett förfarande vid en annan stats domstol rörande ett ärende eller ett mål, om staten uttryckligen har medgivit att domstolen utövar domsrätt i ärendet eller målet 
(a) by international agreement; 
(a) genom en internationell överenskommelse, 
(b) in a written contract; or 
(b) genom ett skriftlig avtal, eller 
(c) by a declaration before the court or by a written communication in a specific proceeding. 
(c) genom en förklaring till domstolen eller genom ett skriftligt meddelande i ett visst mål. 
2. Agreement by a State for the application of the law of another State shall not be interpreted as consent to the exercise of jurisdiction by the courts of that other State. 
2. En stats medgivande till att en annan stats lagstiftning ska tillämpas, ska inte tolkas som ett samtycke till att den andra statens domstolar utövar domsrätt. 
Article 8  
Artikel 8  
Effect of participation in a proceeding before a court  
Verkan av deltagande i ett förfarande vid en domstol  
1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of another State if it has: 
1. En stat får inte åberopa immunitet i ett mål inför en annan stats domstol 
(a) itself instituted the proceeding; or 
(a) om den själv har väckt talan, eller 
(b) intervened in the proceeding or taken any other step relating to the merits. However, if the State satisfies the court that it could not have acquired knowledge of facts on which a claim to immunity can be based until after it took such a step, it can claim immunity based on those facts, provided it does so at the earliest possible moment. 
(b) om den har intervenerat i målet eller vidtagit andra åtgärder som avser sakfrågan. Om staten kan visa för domstolen att den inte hade kunnat få reda på de omständigheter som ett anspråk på immunitet kan grundas på, innan den vidtog en sådan åtgärd, får den emellertid begära immunitet med stöd av dessa omständigheter, om den gör detta så snart som möjligt. 
2. A State shall not be considered to have consented to the exercise of jurisdiction by a court of another State if it intervenes in a proceeding or takes any other step for the sole purpose of: 
2. En stat ska inte anses ha medgivit att en annan stats domstol utövar domsrätt, om den intervenerar i ett mål eller vidtar andra åtgärder uteslutande för att 
(a) invoking immunity; or 
(a) åberopa immunitet, eller 
(b) asserting a right or interest in property at issue in the proceeding. 
(b) hävda rättighet eller ägarintresse i den egendom saken gäller. 
3. The appearance of a representative of a State before a court of another State as a witness shall not be interpreted as consent by the former State to the exercise of jurisdiction by the court. 
3. Att en stats företrädare uppträder som vittne vid en domstol i en annan stat ska inte tolkas som att förstnämnda stat medger att domstolen utövar domsrätt. 
4. Failure on the part of a State to enter an appearance in a proceeding before a court of another State shall not be interpreted as consent by the former State to the exercise of jurisdiction by the court. 
4. Att en stat inte uppträder i ett förfarande vid en annan stats domstol ska inte tolkas som att förstnämnda stat medger att domstolen utövar domsrätt. 
Article 9  
Artikel 9  
Counterclaims  
Genkäromål  
1. A State instituting a proceeding before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of any counterclaim arising out of the same legal relationship or facts as the principal claim. 
1. En stat som väcker talan vid en annan stats domstol får inte åberopa immunitet mot domstolens domsrätt avseende ett genkäromål grundat på samma rättsliga förhållanden eller omständigheter som huvudkäromålet. 
2. A State intervening to present a claim in a proceeding before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of any counterclaim arising out of the same legal relationship or facts as the claim presented by the State. 
2. En stat som intervenerar för att framställa ett krav i ett förfarande vid en annan stats domstol får inte åberopa immunitet mot domstolens domsrätt avseende ett genkäromål som grundas på samma rättsliga förhållanden eller omständigheter som det krav som staten har framställt. 
3. A State making a counterclaim in a proceeding instituted against it before a court of another State cannot invoke immunity from the jurisdiction of the court in respect of the principal claim. 
3. En stat som väcker ett genkäromål i ett förfarande som inletts mot den vid en annan stats domstol får inte åberopa immunitet mot domstolens domsrätt avseende huvudkäromålet. 
Part III Proceedings in which State immunity cannot be invoked  
Del III Förfaranden där statsimmunitet inte får åberopas  
Article 10  
Artikel 10  
Commercial transactions  
Affärstransaktioner  
1. If a State engages in a commercial transaction with a foreign natural or juridical person and, by virtue of the applicable rules of private international law, differences relating to the commercial transaction fall within the jurisdiction of a court of another State, the State cannot invoke immunity from that jurisdiction in a proceeding arising out of that commercial transaction. 
1. Om en stat deltar i en affärstransaktion med en utländsk fysisk eller juridisk person och om eventuella tvister enligt tillämpliga internationella privaträttsliga regler i anledning av affärstransaktionen faller under en annan stats domstols behörighet, får staten inte åberopa immunitet mot denna behörighet i ett mål som härrör från den affärstransaktionen. 
2. Paragraph 1 does not apply: 
2. Punkt 1 gäller inte vid 
(a) in the case of a commercial transaction between States; or 
(a) affärstransaktioner mellan stater, eller 
(b) if the parties to the commercial transaction have expressly agreed otherwise. 
(b) om parterna i affärstransaktionen uttryckligen har avtalat något annat. 
3. Where a State enterprise or other entity established by a State which has an independent legal personality and is capable of: 
3. Om ett statligt företag eller en annan av en stat upprättad enhet som är ett självständigt rättssubjekt och har rättslig förmåga att 
(a) suing or being sued; and 
(a) stämma eller stämmas, 
(b) acquiring, owning or possessing and disposing of property, including property which that State has authorized it to operate or manage, is involved in a proceeding which relates to a commercial transaction in which that entity is engaged, the immunity from jurisdiction enjoyed by that State shall not be affected. 
(b) förvärva, äga eller besitta och avyttra egendom, däribland egendom som staten har bemyndigat företaget eller enheten att driva eller förvalta, är part i ett mål som härrör från en affärstransaktion i vilken enheten i fråga deltar, ska detta inte påverka statens immunitet mot domsrätt. 
Article 11  
Artikel 11  
Contracts of employment  
Anställningskontrakt  
1. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to a contract of employment between the State and an individual for work performed or to be performed, in whole or in part, in the territory of that other State. 
1. Om inte annat har avtalats mellan de berörda staterna, får en stat inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol om domstolen för övrigt är behörig i ett förfarande gällande anställningskontrakt mellan staten och en enskild person för arbete som helt eller delvis utförs eller ska utföras inom den andra statens territorium. 
2. Paragraph 1 does not apply if: 
2. Punkt 1 gäller inte 
(a) the employee has been recruited to perform particular functions in the exercise of governmental authority; 
(a) om arbetstagaren är anställd för att utföra bestämda uppgifter i offentlig myndighetsutövning, eller 
(b) the employee is: 
(b) om arbetstagaren är 
(i) a diplomatic agent, as defined in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961; 
(i) en diplomatisk företrädare enligt definitionen i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser, 
(ii) a consular officer, as defined in the Vienna Convention on Consular Relations of 1963; 
(ii) en konsul enligt definitionen i 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser, eller 
(iii) a member of the diplomatic staff of a permanent mission to an international organization or of a special mission, or is recruited to represent a State at an international conference; or 
(iii) ingår i den diplomatiska personalen i en ständig representation vid en internationell organisation eller i ett särskilt diplomatiskt uppdrag eller är anställd som företrädare för en stat vid en internationell konferens, eller 
(iv) any other person enjoying diplomatic immunity; 
(iv) varje annan person som åtnjuter diplomatisk immunitet, 
(c) the subject-matter of the proceeding is the recruitment, renewal of employment or reinstatement of an individual; 
(c) om sakfrågan gäller anställning, förlängning av anställningsförhållanden för eller återanställning av en enskild person, 
(d) the subject-matter of the proceeding is the dismissal or termination of employment of an individual and as determined by the head of State, the head of Government or the Minister for Foreign Affairs of the employer State, such a proceeding would interfere with the security interests of that State, 
(d) om sakfrågan gäller en persons avskedande eller uppsägning och, enligt beslut av statschef, regeringschef eller utrikesminister i den anställande staten, ett sådant förfarande skulle komma i konflikt med statens säkerhetsintressen, 
(e) the employee is a national of the employer State at the time when the proceeding is instituted, unless this person has the permanent residence in the State of the forum; or of: 
(e) om arbetstagaren är medborgare i arbetsgivarstaten vid den tidpunkt när talan väcks, om inte personen i fråga är permanent bosatt i forumstaten, eller 
(f) the employer State and the employee have otherwise agreed in writing, subject to any considerations of public policy conferring on the courts of the State of the forum exclusive jurisdiction by reason of the subject-matter of the proceeding. 
(f) om arbetsgivarstaten och arbetstagaren skriftligen har avtalat något annat, med mindre forumstatens domstolar med hänsyn till ordre public i landet har exklusiv behörighet på grund av sakfrågan i målet. 
Article 12  
Artikel 12  
Personal injuries and damage to property  
Person- och sakskada  
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to pecuniary compensation for death or injury to the person, or damage to or loss of tangible property, caused by an act or omission which is alleged to be attributable to the State, if the act or omission occurred in whole or in part in the territory of that other State and if the author of the act or omission was present in that territory at the time of the act or omission. 
Om inte annat har avtalats mellan de berörda staterna, får en stat inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol om domstolen för övrigt är behörig i mål som gäller ekonomisk ersättning till följd av dödsfall eller personskada eller sakskada eller förlust av materiell egendom, som förorsakats av en handling eller en underlåtenhet som påstås kunna hänföras till staten, om handlingen eller underlåtenheten helt eller delvis har skett inom den andra statens territorium och om upphovsmannen till handlingen eller underlåtenheten befann sig inom detta territorium när handlingen eller underlåtenheten ägde rum. 
Article 13  
Artikel 13  
Ownership, possession and use of property  
Ägande, besittning och användning av egendom  
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the determination of: 
Om inte annat har avtalats mellan de berörda staterna, får en stat inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol, om domstolen för övrigt är behörig i mål som gäller fastställande av 
(a) any right or interest of the State in, or its possession or use of, or any obligation of the State arising out of its interest in, or its possession or use of, immovable property situated in the State of the forum; or 
(a) statens rättigheter eller ägarintressen i, eller dess besittning eller användning av, eller förpliktelse som följer av dess ägarintresse i, eller besittning eller användning av fast egendom i forumstaten, 
(b) any right or interest of the State in movable or immovable property arising by way of succession, gift or bona vacantia; or 
(b) statens rättigheter eller ägarintressen i lös eller fast egendom som härrör från arv, gåva eller egendom som saknar ägare, eller 
(c) any right or interest of the State in the administration of property, such as trust property, the estate of a bankrupt or the property of a company in the event of its winding up. 
(c) statens rättigheter eller ägarintressen i fråga om förvaltning av egendom, såsom stiftelsers egendom, konkursbon eller ett företags egendom vid dess avveckling. 
Article 14  
Artikel 14  
Intellectual and industrial property  
Immaterialrätt  
Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to: 
Om inte annat har avtalats mellan de berörda staterna, får en stat inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol, om domstolen för övrigt är behörig i mål som gäller 
(a) the determination of any right of the State in a patent, industrial design, trade name or business name, trademark, copyright or any other form of intellectual or industrial property which enjoys a measure of legal protection, even if provisional, in the State of the forum; or 
(a) fastställande av statens rättigheter till patent, industriella mönster, firmamärken eller firmanamn, varumärken, upphovsrätt eller någon annan form av immateriella rättigheter som åtnjuter ett visst, om än tillfälligt, rättsligt skydd i forumstaten, eller 
(b) an alleged infringement by the State, in the territory of the State of the forum, of a right of the nature mentioned in subparagraph (a) which belongs to a third person and is protected in the State of the forum. 
(b) en påstådd kränkning av staten inom forumstatens territorium av en rättighet av det slag som nämns i littera (a) ovan som tillhör en tredje person och som är skyddad i forumstaten. 
Article 15  
Artikel 15  
Participation in companies or other collective bodies  
Deltagande i bolag eller andra associationsrättsliga subjekt  
1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to its participation in a company or other collective body, whether incorporated or unincorporated, being a proceeding concerning the relationship between the State and the body or the other participants therein, provided that the body: 
1. En stat får inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol om domstolen för övrigt är behörig i mål som gäller statens deltagande i ett bolag eller i ett annat associationsrättsligt subjekt, oavsett om subjektet är en juridisk person eller inte och saken gäller förhållandet mellan staten och subjektet eller dess övriga deltagare, om subjektet 
(a) has participants other than States or international organizations; and 
(a) har deltagare som varken är stater eller internationella organisationer, och 
(b) is incorporated or constituted under the law of the State of the forum or has its seat or principal place of business in that State. 
(b) är registrerat eller stiftat enligt forumstatens lagstiftning eller har sitt säte eller sin huvudsakliga verksamhet där. 
2. A State can, however, invoke immunity from jurisdiction in such a proceeding if the States concerned have so agreed or if the parties to the dispute have so provided by an agreement in writing or if the instrument establishing or regulating the body in question contains provisions to that effect. 
2. En stat får dock åberopa immunitet i ett sådant mål om de berörda staterna har kommit överens om det eller om de tvistande parterna har kommit överens om det genom ett skriftligt avtal eller om det i den urkund som upprättar eller reglerar subjektet i fråga ingår bestämmelser med denna verkan. 
Article 16  
Artikel 16  
Ships owned or operated by a State  
Fartyg som ägs eller drivs av en stat  
1. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State which owns or operates a ship cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the operation of that ship if, at the time the cause of action arose, the ship was used for other than government non-commercial purposes. 
1. Om inte annat har avtalats mellan de berörda staterna, får en stat som äger eller driver ett fartyg inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol om domstolen för övrigt är behörig i mål som gäller driften av fartyget, om fartyget då den tvistiga händelsen inträffade användes för andra än statliga icke-kommersiella syften. 
2. Paragraph 1 does not apply to warships, or naval auxiliaries, nor does it apply to other vessels owned or operated by a State and used, for the time being, only on government non-commercial service. 
2. Punkt 1 gäller inte krigsfartyg eller militära hjälpfartyg eller andra fartyg som ägs eller drivs av en stat och som vid den aktuella tidpunkten används uteslutande i statlig icke-kommersiell trafik. 
3. Unless otherwise agreed between the States concerned, a State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to the carriage of cargo on board a ship owned or operated by that State if, at the time the cause of action arose, the ship was used for other than government non-commercial purposes. 
3. Om inte annat har avtalats mellan de berörda staterna, får en stat inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol om domstolen för övrigt är behörig i mål som gäller transport av gods ombord på ett fartyg som ägs eller drivs av den staten, om fartyget vid den tidpunkt när den tvistiga händelsen inträffade användes för andra än statliga icke-kommersiella syften. 
4. Paragraph 3 does not apply to any cargo carried on board the ships referred to in paragraph 2, nor does it apply to any cargo owned by a State and used or intended for use exclusively for government non-commercial purposes. 
4. Punkt 3 gäller inte gods som transporteras ombord på fartyg som avses i punkt 2 eller gods som ägs av en stat och som används eller är avsedd att användas uteslutande för statliga icke-kommersiella syften. 
5. States may plead all measures of defence, prescription and limitation of liability which are available to private ships and cargoes and their owners. 
5. Stater får åberopa alla de medel för att bestrida, hävda preskription och begränsat ersättningsansvar som står till buds avseende privata fartyg och gods och deras ägare. 
6. If in a proceeding there arises a question relating to the government and non-commercial character of a ship owned or operated by a State or cargo owned by a State, a certificate signed by a diplomatic representative or other competent authority of that State and communicated to the court shall serve as evidence of the character of that ship or cargo. 
6. Om det i ett mål uppstår fråga om ett fartygs status som statsfartyg av icke-kommersiellt slag och fartyget ägs eller drivs av en stat eller om gods som ägs av staten, ska ett intyg utfärdat av en diplomatisk företrädare eller av en annan behörig myndighet från staten i fråga och som framförs till domstolen tjäna som bevis på fartygets eller godsets status. 
Article 17  
Artikel 17  
Effect of an arbitration agreement  
Verkan av skiljedomsavtal  
If a State enters into an agreement in writing with a foreign natural or juridical person to submit to arbitration differences relating to a commercial transaction, that State cannot invoke immunity from jurisdiction before a court of another State which is otherwise competent in a proceeding which relates to: 
Om en stat ingår ett skriftligt avtal med en utländsk fysisk eller juridisk person om att hänskjuta till skiljedom tvister som hänför sig till en affärstransaktion, får den inte åberopa immunitet mot domsrätt vid en annan stats domstol om domstolen för övrigt är behörig i mål som gäller 
(a) the validity, interpretation or application of the arbitration agreement; 
(a) skiljedomsavtalets giltighet, tolkning eller tillämpning, 
(b) the arbitration procedure; or 
(b) skiljedomsförfarandet, eller 
(c) the confirmation or the setting aside of the award, unless the arbitration agreement otherwise provides. 
(c) bekräftelse eller åsidosättande av skiljedomsutslaget, om inte annat bestämts i skiljedomsavtalet. 
Part IV State immunity from measures of constraint in connection with proceedings before a court  
Del IV Staters immunitet mot tvångsåtgärder i samband med domstolsförfaranden  
Article 18  
Artikel 18  
State immunity from prejudgment measures of constraint  
Statsimmunitet mot tvångsåtgärder före dom  
No pre-judgment measures of constraint, such as attachment or arrest, against property of a State may be taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to the extent that: 
Inga tvångsåtgärder före dom, såsom kvarstad, avseende en stats egendom får vidtas i samband med ett mål vid en domstol i en annan stat, om inte och endast i den utsträckning 
(a) the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated: 
(a) staten uttryckligen har givit sitt samtycke till att sådana åtgärder vidtas 
(i) by international agreement; 
(i) genom ett internationellt avtal, 
(ii) by an arbitration agreement or in a written contract; or 
(ii) genom ett skiljedomsavtal eller genom ett skriftligt kontrakt, eller 
(iii) by a declaration before the court or by a written communication after a dispute between the parties has arisen; or 
(iii) genom en förklaring till domstolen eller ett skriftligt meddelande efter det att en tvist mellan parterna har uppstått, eller 
(b) the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the object of that proceeding. 
(b) staten har avsatt eller reserverat egendom för gottgörelse av det krav som målet rör. 
Article 19  
Artikel 19  
State immunity from post-judgment measures of constraint  
Statsimmunitet mot tvångsåtgärder efter dom  
No post-judgment measures of constraint, such as attachment, arrest or execution, against property of a State may be taken in connection with a proceeding before a court of another State unless and except to the extent that: 
Inga tvångsåtgärder efter dom, såsom kvarstad eller utmätning, avseende en stats egendom får vidtas i samband med ett mål vid en domstol i en annan stat, om inte och endast i den utsträckning 
(a) the State has expressly consented to the taking of such measures as indicated: 
(a) staten uttryckligen har givit sitt samtycke till att sådana åtgärder vidtas 
(i) by international agreement; 
(i) genom ett internationellt avtal, 
(ii) by an arbitration agreement or in a written contract; or 
(ii) genom ett skiljedomsavtal eller genom ett skriftligt kontrakt, eller 
(iii) by a declaration before the court or by a written communication after a dispute between the parties has arisen; or 
(iii) genom en förklaring till domstolen eller ett skriftligt meddelande efter det att en tvist mellan parterna har uppstått, eller 
(b) the State has allocated or earmarked property for the satisfaction of the claim which is the object of that proceeding; or 
(b) staten har avsatt eller reserverat egendom för gottgörelse av det krav som målet rör, eller 
(c) it has been established that the property is specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes and is in the territory of the State of the forum, provided that postjudgment measures of constraint may only be taken against property that has a connection with the entity against which the proceeding was directed. 
(c) det har fastställts att staten uteslutande använder eller avser att använda egendomen i annat än statliga icke-kommersiella syften och att den befinner sig inom forumstatens territorium, varvid tvångsåtgärderna efter dom endast får verkställas mot egendom som har samband med den enhet mot vilken målet riktar sig. 
Article 20  
Artikel 20  
Effect of consent to jurisdiction to measures of constraint  
Verkan av samtycke till att utöva domsrätt avseende tvångsåtgärder  
Where consent to the measures of constraint is required under articles 18 and 19, consent to the exercise of jurisdiction under article 7 shall not imply consent to the taking of measures of constraint. 
Där samtycke fordras för tvångsåtgärder enligt artiklarna 18 och 19, ska erkännande av behörighet att utöva domsrätt enligt artikel 7 inte innebära samtycke till vidtagande av tvångsåtgärder. 
Article 21  
Artikel 21  
Specific categories of property  
Särskilda slag av egendom  
1. The following categories, in particular, of property of a State shall not be considered as property specifically in use or intended for use by the State for other than government non-commercial purposes under article 19, subparagraph (c): 
1. Följande slag av statlig egendom ska inte anses som egendom som staten uteslutande använder eller avser att använda i annat än statliga icke-kommersiella syften enligt artikel 19, littera (c): 
(a) property, including any bank account, which is used or intended for use in the performance of the functions of the diplomatic mission of the State or its consular posts, special missions, missions to international organizations or delegations to organs of international organizations or to international conferences; 
(a) egendom, inklusive bankkonton, som används eller avses att användas i tjänsten vid statens diplomatiska beskickningar, konsulat, särskilda diplomatiska uppdrag, representationer vid internationella organisationer eller delegationer vid organ i internationella organisationer eller internationella konferenser, 
(b) property of a military character or used or intended for use in the performance of military functions; 
(b) egendom av militär art eller som används eller avses att användas vid utförande av militära uppgifter, 
(c) property of the central bank or other monetary authority of the State; 
(c) egendom tillhörig centralbanken eller annan penningpolitisk myndighet i staten, 
(d) property forming part of the cultural heritage of the State or part of its archives and not placed or intended to be placed on sale; 
(d) egendom som ingår i statens kulturarv eller i dess arkiv och som inte är eller avses att bli utbjuden till försäljning, och 
(e) property forming part of an exhibition of objects of scientific, cultural or historical interest and not placed or intended to be placed on sale. 
(e) egendom som ingår i utställningar av föremål av vetenskapligt, kulturellt eller historiskt intresse och som inte är eller avses att bli utbjuden till försäljning. 
2. Paragraph 1 is without prejudice to article 18 and article 19, subparagraphs (a) and (b). 
2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel inverkar inte på artikel 18 eller artikel 19 littera (a) och (b). 
Part V Miscellaneous provisions  
Del V Övriga bestämmelser  
Article 22  
Artikel 22  
Service of process  
Delgivning  
1. Service of process by writ or other document instituting a proceeding against a State shall be effected: 
1. Delgivning av stämning eller av annan handling om väckande av talan mot en stat ska verkställas 
(a) in accordance with any applicable international convention binding on the State of the forum and the State concerned; or 
(a) i enlighet med en tillämplig internationell konvention där forumstaten och den berörda staten är parter, eller 
(b) in accordance with any special arrangement for service between the claimant and the State concerned, if not precluded by the law of the State of the forum; or 
(b) enligt en särskild överenskommelse om delgivning av stämning mellan käranden och den berörda staten, om inte forumstatens lagstiftning hindrar detta, eller 
(c) in the absence of such a convention or special arrangement: 
(c) om det inte finns någon sådan konvention eller särskild överenskommelse, 
(i) by transmission through diplomatic channels to the Ministry of Foreign Affairs of the State concerned; or 
(i) via diplomatiska kanaler till utrikesministeriet i den berörda staten, eller 
(ii) by any other means accepted by the State concerned, if not precluded by the law of the State of the forum. 
(ii) på annat sätt som godtas av den berörda staten, om inte forumstatens lagstiftning hindrar detta. 
2. Service of process referred to in paragraph 1 (c) (i) is deemed to have been effected by receipt of the documents by the Ministry of Foreign Affairs. 
2. Delgivning av stämning enligt punkt 1 (c) (i) anses ha verkställts när utrikesministeriet har mottagit handlingarna. 
3. These documents shall be accompanied, if necessary, by a translation into the official language, or one of the official languages, of the State concerned. 
3. Handlingarna ska vid behov åtföljas av en översättning till det officiella språket eller ett av de officella språken i den berörda staten. 
4. Any State that enters an appearance on the merits in a proceeding instituted against it may not thereafter assert that service of process did not comply with the provisions of paragraphs 1 and 3. 
4. En stat som går i svaromål rörande sakfrågan i ett mål som har väckts mot den får inte därefter påstå att delgivning inte har skett enligt bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel. 
Article 23  
Artikel 23  
Default judgment  
Tredskodom  
1. A default judgment shall not be rendered against a State unless the court has found that: 
1. En tredskodom ska inte beslutas mot en stat, om inte domstolen har funnit att 
(a) the requirements laid down in article 22, paragraphs 1 and 3, have been complied with; 
(a) bestämmelserna i artikel 22 punkterna 1 och 3 har uppfyllts, 
(b) a period of not less than four months has expired from the date on which the service of the writ or other document instituting a proceeding has been effected or deemed to have been effected in accordance with article 22, paragraphs 1 and 2; and 
(b) det har gått minst fyra månader från den dag då stämningen eller övriga handlingar om väckande av talan har delgivits eller anses ha blivit delgivna enligt artikel 22 punkterna 1 och 2, och 
(c) the present Convention does not preclude it from exercising jurisdiction. 
(c) denna konvention inte hindrar att domstolen utövar domsrätt. 
2. A copy of any default judgment rendered against a State, accompanied if necessary by a translation into the official language or one of the official languages of the State concerned, shall be transmitted to it through one of the means specified in article 22, paragraph 1, and in accordance with the provisions of that paragraph. 
2. Ett exemplar av en tredskodom mot en stat, vid behov åtföljd av en översättning till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den berörda staten, ska överlämnas till staten på ett av de sätt som anges i artikel 22 punkt 1 och i enlighet med bestämmelserna i den punkten. 
3. The time-limit for applying to have a default judgment set aside shall not be less than four months and shall begin to run from the date on which the copy of the judgment is received or is deemed to have been received by the State concerned. 
3. Tidsfristen för att ge in en begäran om att få en tredskodom upphävd ska vara minst fyra månader och börja löpa den dag då ett exemplar av domen har mottagits eller anses ha mottagits av den berörda staten. 
Article 24  
Artikel 24  
Privileges and immunities during court proceedings  
Privilegier och immunitet under domstolsförhandlingar  
1. Any failure or refusal by a State to comply with an order of a court of another State enjoining it to perform or refrain from performing a specific act or to produce any document or disclose any other information for the purposes of a proceeding shall entail no consequences other than those which may result from such conduct in relation to the merits of the case. In particular, no fine or penalty shall be imposed on the State by reason of such failure or refusal. 
1. Om en stat underlåter eller vägrar att rätta sig efter ett beslut av en annan stats domstol som ålägger den att vidta eller avstå från att vidta en viss åtgärd eller att lägga fram ett dokument eller lämna andra upplysningar i ett mål, ska det inte medföra andra följder än dem som ett sådant beteende kan ha avseende sakfrågan i målet. I synnerhet får inga böter eller viten åläggas staten på grund av sådan underlåtenhet eller vägran. 
2. A State shall not be required to provide any security, bond or deposit, however described, to guarantee the payment of judicial costs or expenses in any proceeding to which it is a respondent party before a court of another State. 
2. En stat får inte åläggas att ställa säkerhet, garanti eller pant, oavsett beteckning, för att garantera betalning av rättegångskostnader eller utgifter i ett mål där den är svarande inför en annan stats domstol. 
Part VI Final clauses  
Del VI Slutbestämmelser  
Article 25  
Artikel 25  
Annex  
Bilaga  
The annex to the present Convention forms an integral part of the Convention. 
Denna konventions bilaga utgör en integrerad del av konventionen. 
Article 26  
Artikel 26  
Other international agreements  
Andra internationella överenskommelser  
Nothing in the present Convention shall affect the rights and obligations of States Parties under existing international agreements which relate to matters dealt with in the present Convention as between the parties to those agreements. 
Ingen bestämmelse i denna konvention ska inverka på konventionsstaternas rättigheter och skyldigheter sinsemellan enligt internationella avtal som gäller för dem och har samband med förhållanden som behandlas i denna konvention. 
Article 27  
Artikel 27  
Settlement of disputes  
Tvistlösning  
1. States Parties shall endeavour to settle disputes concerning the interpretation or application of the present Convention through negotiation. 
1. Konventionsstaterna ska sträva efter att lösa tvister om tolkning och tillämpning av denna konvention genom förhandling. 
2. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of the present Convention which cannot be settled through negotiation within six months shall, at the request of any of those States Parties, be submitted to arbitration. If, six months after the date of the request for arbitration, those States Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any of those States Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in accordance with the Statute of the Court. 
2. En tvist mellan två eller flera konventionsstater om tolkning eller tilllämpning av denna konvention som inte kan lösas genom förhandling inom sex månader ska på begäran av någon av dem hänskjutas till skiljedomsförfarande. Om konventionsstaterna inte har kommit överens om hur skiljedomsförfarandet ska gå till inom sex månader räknat från dagen för begäran om det, får var och en av dem hänskjuta tvisten till Internationella domstolen genom en ansökan i enlighet med domstolens stadga. 
3. Each State Party may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of, or accession to, the present Convention, declare that it does not consider itself bound by paragraph 2. The other States Parties shall not be bound by paragraph 2 with respect to any State Party which has made such a declaration. 
3. En konventionsstat får när den undertecknar, ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention förklara att den inte anser sig vara bunden av punkt 2 i denna artikel. Övriga konventionsstater ska inte vara bundna av punkt 2 i förhållande till konventionsstater som har lämnat en sådan förklaring. 
4. Any State Party that has made a declaration in accordance with paragraph 3 may at any time withdraw that declaration by notification to the Secretary-General of the United Nations. 
4. En konventionsstat som har gjort en förklaring i enlighet med punkt 3 i denna artikel får när som helst återta den genom ett meddelande till Förenta nationernas generalsekreterare. 
Article 28  
Artikel 28  
Signature  
Undertecknande  
The present Convention shall be open for signature by all States until 17 January 2007, at United Nations Headquarters, New York. 
Denna konvention ska stå öppen för undertecknande av alla stater till och med den 17 januari 2007 vid Förenta nationernas högkvarter i New York. 
Article 29  
Artikel 29  
Ratification, acceptance, approval or accession  
Ratifikation, godtagande, godkännande och anslutning  
1. The present Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval. 
1. Denna konvention ska ratificeras, godtas eller godkännas. 
2. The present Convention shall remain open for accession by any State. 
2. Denna konvention ska stå öppen för anslutning av alla stater. 
3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations. 
3. Ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument ska deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare. 
Article 30  
Artikel 30  
Entry into force  
Ikraftträdande  
1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations. 
1. Denna konvention träder i kraft den trettionde dagen efter dagen för deponeringen av det trettionde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet hos Förenta nationernas generalsekreterare. 
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the present Convention after the deposit of the thirtieth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. 
2. För en stat som ratificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig till denna konvention efter deponeringen av det trettionde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet träder konventionen i kraft den trettionde dagen efter en sådan stats deponering av sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument. 
Article 31  
Artikel 31  
Denunciation  
Uppsägning  
1. Any State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. 
1. En konventionsstat får säga upp denna konvention genom ett skriftligt meddelande till Förenta nationernas generalsekreterare. 
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations. The present Convention shall, however, continue to apply to any question of jurisdictional immunities of States or their property arising in a proceeding instituted against a State before a court of another State prior to the date on which the denunciation takes effect for any of the States concerned. 
2. Uppsägningen får verkan ett år efter den dag då Förenta nationernas generalsekreterare mottog den. Konventionen ska emellertid fortsätta att tillämpas på varje fråga om immunitet mot domsrätt för stater eller deras egendom som uppkommer i ett förfarande som inletts mot en stat vid en annan stats domstol före den dag då uppsägningen får verkan för någon av de berörda staterna. 
3. The denunciation shall not in any way affect the duty of any State Party to fulfil any obligation embodied in the present Convention to which it would be subject under international law independently of the present Convention. 
3. Uppsägningen ska inte på något sätt inverka på en konventionsstats skyldighet att uppfylla förpliktelser i denna konvention som den folkrättsligt är bunden av oberoende av konventionen. 
Article 32  
Artikel 32  
Depositary and notifications  
Depositarie och meddelanden  
1. The Secretary-General of the United Nations is designated the depositary of the present Convention. 
1. Förenta nationernas generalsekreterare utses till depositarie för denna konvention. 
2. As depositary of the present Convention, the Secretary-General of the United Nations shall inform all States of the following: 
2. I sin egenskap av depositarie för denna konvention ska Förenta nationernas generalsekreterare underrätta alla stater om följande: 
(a) signatures of the present Convention and the deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession or notifications of denunciation, in accordance with articles 29 and 31; 
(a) undertecknanden av konventionen och deponering av ratifikations-, godtagande-, godkännande- och anslutningsinstrument samt meddelanden om uppsägning enligt artiklarna 29 och 31, 
(b) the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with article 30; 
(b) den dag då denna konvention träder i kraft enligt artikel 30, 
(c) any acts, notifications or communications relating to the present Convention. 
(c) urkunder, underrättelser och meddelanden som gäller konventionen. 
Article 33  
Artikel 33  
Authentic texts  
Giltiga texter  
The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Convention are equally authentic. 
Denna konventions arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter är lika giltiga. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention opened for signature at United Nations Headquarters in New York on 17 January 2005. 
TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade av sina regeringar, undertecknat denna konvention, som öppnades för undertecknande vid Förenta nationernas högkvarter i New York den 17 januari 2005. 
Annex to the Convention  
Bilaga till konventionen  
Understandings with respect to certain provisions of the Convention  
Förklaringar till vissa bestämmelser i konventionen  
The present annex is for the purpose of setting out understandings relating to the provisions concerned. 
Syftet med denna bilaga är att fastställa hur de här angivna bestämmelserna ska förstås. 
With respect to article 10  
Till artikel 10  
The term "immunity" in article 10 is to be understood in the context of the present Convention as a whole. 
Termen "immunitet" i artikel 10 ska förstås i konventionens hela sammanhang. 
Article 10, paragraph 3, does not prejudge the question of "piercing the corporate veil", questions relating to a situation where a State entity has deliberately misrepresented its financial position or subsequently reduced its assets to avoid satisfying a claim, or other related issues. 
Artikel 10 punkt 3 påverkar inte frågan om "ansvarsgenombrott", frågor som hänför sig till en situation där en statlig enhet uppsåtligen har uppgivit sin finansiella ställning felaktigt eller senare minskat sina tillgångar för att undgå att infria ett krav, eller andra därmed sammanhängande frågor. 
With respect to article 11  
Till artikel 11  
The reference in article 11, paragraph 2 (d), to the "security interests" of the employer State is intended primarily to address matters of national security and the security of diplomatic missions and consular posts. 
Hänvisningen i artikel 11 punkt 2 (d) till arbetsgivarstatens "säkerhetsintressen" avser i första hand den nationella säkerheten och säkerheten för diplomatiska beskickningar och konsulat. 
Under article 41 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and article 55 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, all persons referred to in those articles have the duty to respect the laws and regulations, including labour laws, of the host country. At the same time, under article 38 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations and article 71 of the 1963 Vienna Convention on Consular Relations, the receiving State has a duty to exercise its jurisdiction in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission or the consular post. 
Alla personer som avses i artikel 41 i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser och i artikel 55 i 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser är skyldiga att respektera värdlandets lagar och bestämmelser, inklusive dess arbetslagstiftning. Samtidigt är mottagarstaten enligt artikel 38 i 1961 års Wienkonvention om diplomatiska förbindelser och enligt artikel 71 i 1963 års Wienkonvention om konsulära förbindelser skyldig att utöva sin domsrätt på ett sådant sätt att fullgörandet av beskickningens eller konsulatets uppgifter inte onödigtvis hindras. 
With respect to articles 13 and 14  
Till artiklarna 13 och 14  
The expression "determination" is used to refer not only to the ascertainment or verification of the existence of the rights protected, but also to the evaluation or assessment of the substance, including content, scope and extent, of such rights. 
Med uttrycket "fastställande" som det används i dessa artiklar avses inte endast konstaterande eller kontroll av förekomsten av skyddade rättigheter utan även utvärdering eller uppskattning av dessa rättigheter innefattande deras innehåll, tillämpningsområde och utsträckning. 
With respect to article 17  
Till artikel 17  
The expression "commercial transaction" includes investment matters. 
Uttrycket "affärstransaktion" omfattar investeringar. 
With respect to article 19  
Till artikel 19  
The expression "entity" in subparagraph (c) means the State as an independent legal personality, a constituent unit of a federal State, a subdivision of a State, an agency or instrumentality of a State or other entity, which enjoys independent legal personality. 
Uttrycket "enhet" i littera (c) avser en stat som en oberoende juridisk person, en delstat i en förbundsstat, en stats underenhet, ett statligt organ eller annan enhet som har status som självständigt rättssubjekt. 
The words "property that has a connection with the entity" in subparagraph (c) are to be understood as broader than ownership or possession. 
Orden "egendom som har samband med enheten" i littera (c) ska tolkas vidare än ägarskap eller besittning. 
Article 19 does not prejudge the question of "piercing the corporate veil", questions relating to a situation where a State entity has deliberately misrepresented its financial position or subsequently reduced its assets to avoid satisfying a claim, or other related issues. 
Artikel 19 påverkar inte frågan om "ansvarsgenombrott", frågor som hänför sig till en situation där en statlig enhet uppsåtligen har uppgivit sin finansiella ställning felaktigt eller senare minskat sina tillgångar för att undgå att infria ett krav, eller andra därmed sammanhängande frågor. 
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONSTEN TOLGFORS(Utrikesdepartementet)