Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1589 Utkom från trycket den 30 december 2009Förordning om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet;utfärdad den 21 december 2009.Regeringen föreskriverJfr prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243. i fråga om förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet dels att 9 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 9 § ska utgå, dels att nuvarande 10 § ska betecknas 14 §, dels att den nya 14 § ska ha följande lydelse, dels att 2, 4–6 och 8 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före nuvarande 10 § ska sättas närmast före nya 14 §, dels att det i förordningen ska införas fem nya paragrafer, 9–13 §§, samt närmast före 10 och 13 §§ nya rubriker av följande lydelse.2 §2 §Med idrottsverksamhet avses i denna förordning prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilken det ingår ett centralt moment av fysisk aktivitet.Med organisation avses i denna förordning föreningar och förbund som är anknutna till Sveriges Riksidrottsförbund.4 §4 §Statsbidraget ska stödja verksamhet sombidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott,bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka barns och ungdomars inflytande över och ansvar för sitt idrottande,gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främjar en god hälsa hos alla människor,syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,främjar integration och god etik, ochaktivt motverkar dopning inom idrotten.Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Vid prövning av om statsbidrag i detta syfte ska beviljas ska i relevanta delar de syften som anges i första stycket beaktas.5 §5 §I enlighet med de syften som anges i 4 § får statsbidrag lämnas enligt denna förordning för attutveckla intresse för idrott hos barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning och främja möjligheterna till allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättningar,utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet utifrån ett barnrättsperspektiv och i idrottsverksamhet i övrigt så att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration,möjliggöra förberedelser inför och deltagande i internationell tävlingsverksamhet,skapa bättre möjligheter för elitsatsande ungdomar att kombinera sin idrottsutövning med utbildning vid riksidrottsgymnasier, elleraktivt motverka dopning inom idrotten.6 §6 §Statsbidrag får beviljasorganisationer på central, regional eller lokal nivå som arbetar med idrottsverksamhet,Sveriges Olympiska Kommitté för förberedelser inför och deltagande i internationell tävlingsverksamhet, ochhuvudmän som är ansvariga för utbildning vid riksidrottsgymnasier.8 §8 §En organisation eller annan som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska lämnaSveriges Riksidrottsförbund de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Riksidrottsförbundet bestämmer, ochCentrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan de uppgifter som centrumet behöver för att genomföra en regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till idrotten.9 §9 §Sveriges Riksidrottsförbund ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Riksidrottsförbundet ska dessutom till regeringen senast den 15 maj varje år lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.Återbetalning och återkrav10 §10 §Sveriges Riksidrottsförbund får besluta att ett beviljat bidrag inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.11 §11 §Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig ommottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt,bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, ellermottagaren inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som avses i 8 § 1.12 §12 §Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 11 §, får Sveriges Riksidrottsförbund besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.Förvaltningslagens tillämpning13 §13 §Vid Sveriges Riksidrottsförbunds handläggning av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):11 och 12 §§ om jäv,16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter,20 § om motivering av beslut, och21 § om underrättelse av beslut.14 §14 §I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)