Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1590 Utkom från trycket den 30 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan;utfärdad den 17 december 2009.Regeringen föreskriverJfr prop. 2009/10:1, utg. omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140 och prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5. rskr. 2009/10:145. att 1–5 §§ förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan ska ha följande lydelse.1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kulturell verksamhet för och med elever i grundskolans årskurs 4–9.Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.2 §2 §Ändamålet med statsbidraget är att medverka till attkulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolans årskurs 4–9 med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag som i förordningen (SKOLFS 1994:1) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet anges som en del i skolans måluppfyllelse, ochöka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar.3 §3 §I denna förordning betyder skolhuvudman: den som är huvudman inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom, för en fristående skola eller för en riksinternatskola, kulturverksamhet: verksamhet inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet, och kulturlivets parter: aktörer som bedriver kulturverksamhet inom alla konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå.Vid tillämpning av denna förordning ska grundskolans årskurs 4–9 likställas med årskurserna från och med årskurs 4 i specialskolan, i sameskolan, i den obligatoriska särskolan, i en fristående skola som avses i 9 kap. 2 § skollagen (1985:1100) eller i den del av en riksinternatskola som motsvarar grundskolan.4 §4 §Statsbidrag får ges till skolhuvudmän i grundskolans årskurs 4–9 förinköp av professionell kulturverksamhet,insatser som främjar elevernas eget skapande som en del av undervisningen, ochinsatser som främjar en långsiktig samverkan mellan grundskolans årskurs 4–9 och kulturlivets parter.Statsbidraget får inte användas till administrationskostnader.5 §5 §Som förutsättning för statsbidrag gäller att skolhuvudmannen för grundskolans årskurs 4–9har utformat en handlingsplan för utvecklingsarbetet med kultur utifrån skolans behov och med en beskrivning av formerna för samverkan med kulturlivets parter, ochredogör för de kulturinsatser som planeras som ett komplement till den befintliga kulturverksamheten.Skolans elever ska ha getts tillfälle att medverka i arbetet med att utforma en handlingsplan och en redogörelse enligt första stycket.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarLENA ADELSOHN LILJEROTHMaria Eka(Kulturdepartementet)