Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1603 Utkom från trycket den 30 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;utfärdad den 21 december 2009.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin dels att 3, 4, 5–7, 13, 14, 16 och 17 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 a, 9 a och 13 a §§, av följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2009:8. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin innebär att den som anvisas erbjuds att ta del av programmet. Programmet är indelat i tre faser.Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.4 §4 § Senaste lydelse 2007:815. En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet på heltid.En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror påsjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,föräldraledighet, ellerannat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för tid som motsvarar arbetsutbudet. För personer som uppfyller villkoren för arbetslivsintroduktion i 30 b § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program tillämpas i stället 7 b § i den förordningen.En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt arbetar, under förutsättning att arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.4 a §4 a §Om en anvisning görs till verksamhet på deltid, ska skälen för beslutet anges i beslutet. Vidare ska de uppgifter som ligger till grund för beslutet dokumenteras hos Arbetsförmedlingen.5 §5 § Senaste lydelse 2008:273. En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och somhar fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring men förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod och inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och har förbrukat 75 ersättningsdagar under veckor som han eller hon utfört eller deklarerat deltidsarbete,inte fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring men under 18 sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program, har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 54 § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller är villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden, ellerhar deltagit i programmet arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program och har fyllt 25 år.För den som omfattas av första stycket 1 eller 2, får en anvisning göras tidigast 20 ersättningsdagar innan de 300 respektive 75 ersättningsdagarna i perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. För personer som omfattas av första stycket 1 gäller detta under förutsättning att personen då inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.6 §6 § Senaste lydelse 2009:8. Inom ramen för programmet kan den enskilde ta del av insatser som motsvarar programmen enligt 1 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.Insatserna i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka minst 75 procent av den enskildes arbetsutbud inom programmet. Om den enskilde arbetar vid sidan av deltagandet i programmet, får den arbetade tiden räknas in i den tid som ska täckas av insatser. Vid sidan av insatserna ska det ges tillfälle till individuellt arbetssökande. För den som deltar i lyft ska jobbsökaraktiviteter täcka 25 procent av arbetsutbudet inom programmet. Den enskilde ska söka arbete aktivt och regelbundet redovisa sina jobbsökaraktiviteter.Insatserna i fas tre av jobb- och utvecklingsgarantin ska täcka hela den enskildes arbetsutbud inom programmet och inkludera arbetssökande. Om den enskilde arbetar vid sidan av deltagandet i programmet, får den arbetade tiden räknas in i den tid som ska täckas av insatser. Den enskilde ska ha regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare.7 §7 § Senaste lydelse 2009:8. Den inledande fasen i jobb- och utvecklingsgarantin, som omfattar längst 150 dagar med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, ska i huvudsak omfattakartläggning,jobbsökaraktiviteter med coachning, ochförberedande insatser.Fas två ska därutöver i huvudsak omfattaarbetspraktik,lyft,arbetsträning, ochförstärkt arbetsträning.Arbetsförmedlingen ska planera de insatser som den enskilde tar del av i fas två så att fas tre kan inledas i så nära anslutning som möjligt till den dag då den enskilde har haft aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning i 450 dagar. Deltagare i fas tre ska sysselsättas hos anordnare som förmedlas av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska ansvara för att deltagaren får fortsatt stöd hos en arbetsförmedlare.Varje sysselsättningsperiod i fas tre får pågå högst två år. Arbetsförmedlingen ska ha regelbunden kontakt med anordnaren och deltagaren för att bland annat fastställa om deltagaren har möjlighet att övergå till arbete. Innan sysselsättningsperioden avslutas ska perioden följas upp och deltagarens arbetsutbud fastställas på nytt.9 a §9 a §Med lyft avses aktiveringsplatser som syftar till att deltagarna ska upprätthålla kontakten med arbetslivet. Lyft får anordnas av den som Arbetsförmedlingen träffar överenskommelse om lyft med. Sådana överenskommelser får träffas meden statlig arbetsgivare, ett landsting, en kommun, ett kommunalförbund eller entreprenörer som de har anlitat,bolag som ägs av staten, ett landsting, en kommun eller ett kommunalförbund, ochprivatägda bolag, ideella föreningar, stiftelser, församlingar och kyrkliga samfälligheter.Överenskommelser om lyftplatser får träffas med dem som anges i första stycket 3 endast i verksamhet inom miljö, skogsvård, kulturarv, omsorg eller skola.Lyft får pågå längst sex månader.13 §13 § Senaste lydelse 2009:8. Den som har anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin får ta del av insatserna i programmet till dess att han eller hon påbörjarett arbete på heltid, med eller utan statligt stöd,en utbildning som inte berättigar till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning,en frånvaroperiod med föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring på heltid, elleren period med sjukfrånvaro på heltid.Den som inte längre deltar i garantin enligt första stycket ska skrivas ut ur programmet. Detta gäller dock endast om frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.Ärenden om utskrivning ska handläggas skyndsamt.13 a §13 a §I fråga om den som är frånvarande från ett program på grund av sjukdom enligt 13 § första stycket 4 ska Arbetsförmedlingen inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt 13 § andra stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas så att den enskilde åter kan delta i programmet.14 §14 § Senaste lydelse 2009:8. Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första stycket 1 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet, under förutsättning att han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.Den som har skrivits ut ur jobb- och utvecklingsgarantin enligt 13 § första stycket 2–4 och andra stycket har möjlighet att återinträda i programmet, under förutsättning att avbrottet i programmet har varat i högst ett år.Återinträde enligt första och andra stycket ska anses ske dagen efter den ersättningsdag då den enskilde lämnade programmet.16 §16 §Om en anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin har återkallats enligt 15 § första stycket 1 får den enskilde på nytt anvisas till programmet om han eller honanmält sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen inom 60 kalenderdagar efter återkallelsen, ochefter återkallelsen varit inskriven som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen under 45 dagar för vilka aktivitetsstöd skulle ha lämnats om inte återkallelsen gjorts.Vid tillämpning av första stycket 2 ska dagar då den enskilde utfört förvärvsarbete räknas in i de 45 dagarna.Den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin träder in i garantin dagen efter den ersättningsdag då han eller hon lämnade programmet.17 §17 §I förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd finns bestämmelser om att den som tar del av programmet jobb- och utvecklingsgarantin kan få ekonomiskt stöd för sin försörjning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.Personer som under faserna ett och två inte har haft ersättning grundad på arbetslöshetsersättning, kan delta i garantins tredje fas utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.2. Vid tillämpning av 13 § första stycket 4 och andra stycket ska endast sjukdagar från och med den 1 januari 2010 beaktas.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)