Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:1606 Utkom från trycket den 30 december 2009Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten;utfärdad den 21 december 2009.Regeringen föreskriver att 5, 7–9, 11–13, 15 och 16 §§ förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten Förordningen omtryckt 2009:668. ska ha följande lydelse.5 §5 §Avgift enligt 4 § ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten när ansökan ges in10. med 100 000 kronor, om ansökan avser innehav av en kärnteknisk anläggning,11. med 50 000 kronor, om ansökan avser godkännande enligt 5 § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,12. med 50 000 kronor, om ansökan avser särskilt tillstånd enligt 5 a § andra stycket lagen om kärnteknisk verksamhet,7 §7 §För granskning av tillståndsvillkor som måste uppfyllas innan en kärnteknisk anläggning kategori 1 tas i rutinmässig drift för första gången efter det att tillstånd har beviljats, ska tillståndshavaren betala en granskningsavgift med 4 500 000 kronor.Avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering sedan tillståndshavaren har gett in handlingar till myndigheten för granskning.8 §8 §Om Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av tillståndsvillkor medför kostnader som väsentligt överstiger det belopp som anges i 7 §, får myndigheten besluta att sökanden ska betala tilläggsavgift med 800 kronor per timme för arbete som myndigheten har utfört. Tilläggsavgiften får för varje granskningsärende uppgå till sammanlagt högst 2 000 000 kronor. Tilläggsavgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.9 §9 §För sådan återkommande säkerhetsgranskning av kärnkraftsreaktorer som Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver om, ska tillståndshavaren betala en granskningsavgift med 2 000 000 kronor. Avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.11 §11 §Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift för Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över att lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, strålskyddslagen (1988:220), förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddsförordningen (1988:293) samt villkor och föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa lagar och förordningar följs. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartalmed 3 270 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under normaldrift,med 265 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer,med 212 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor under normaldrift,med 425 000 kronor för en anläggning där mer än 1 000 ton kärnbränsle mellanlagras,med 53 000 kronor för en anläggning där använt kärnbränsle mellanlagras och den lagrade mängden inte överstiger 1 000 ton,med 425 000 kronor för en anläggning för slutförvaring av kärnavfall som inte utgör sådan markdeponering som avses i 5 § 13,med 53 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av kärnavfall,med 53 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnämne som inte utgör en anläggning för framställning av bränsle,med 53 000 kronor för en anläggning för behandling av kärnavfall,med 955 000 kronor för en kärnkraftsreaktor under avveckling,med 53 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor under avveckling, ochmed 53 000 kronor för en sådan markdeponering som avses i 5 § 13.En avgift enligt första stycket 1–4, 10 och 11 omfattar även tillsyn över anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall som finns inom det anläggningsområde som omfattas av tillståndet och som tillståndshavaren driver uteslutande i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt 10 § första stycket 2 och 3 lagen om kärnteknisk verksamhet.Om en tillståndshavare har flera anläggningar för mellanlagring eller behandling av använt kärnbränsle, kärnämne eller kärnavfall inom ett och samma anläggningsområde, ska avgift betalas endast för den anläggning som har den högsta avgiften.Avgiftsskyldigheten inträder kalenderkvartalet efter det då tillståndet började gälla och upphör från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen om kärnteknisk verksamhet eller Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att fortlöpande tillsyn med hänsyn till säkerheten och strålskyddet inte längre behövs.12 §12 §Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnteknisk anläggning som tillhör någon av hotkategorierna I–III enligt den klassificering som Strålsäkerhetsmyndigheten har föreskrivit, ska betala en beredskapsavgift. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas förskottsvis för varje kalenderkvartalmed 942 000 kronor för en anläggning i hotkategori I,med 205 000 kronor för en anläggning i hotkategori II, ochmed 51 000 kronor för en anläggning i hotkategori III.Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att anläggningen inte längre tillhör någon av hotkategorierna.13 §13 §Den som har tillstånd till kärnteknisk verksamhet ska betala en avgift för den tillsyn som utövas av Strålsäkerhetsmyndigheten enligt Sveriges överenskommelser i syfte att förhindra spridning av kärnvapen. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderkvartalmed 522 000 kronor för en anläggning för framställning av bränsle för kärnkraftsreaktorer,med 205 000 kronor för en forsknings- och materialprovningsreaktor,med 297 000 kronor för en kärnkraftsreaktor,med 297 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som överstiger 1 000 ton,med 12 000 kronor för en anläggning för mellanlagring av använt kärnbränsle med en bränslemängd som inte överstiger 1 000 ton, ochmed 10 000 kronor för en anläggning för annan behandling av kärnämne än framställning av bränsle.Avgiftsskyldigheten upphör det kalenderkvartal som följer närmast efter det att Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att allt kärnämne avlägsnats från anläggningen.15 §15 §Den som har tillstånd att uppföra, inneha eller driva en kärnkraftsreaktor ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för den grundläggande och tillämpade forskning samt de studier och utredningar som myndigheten initierar i syfte att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och att stödja och utveckla myndighetens tillsyn. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderkvartalmed 2 030 000 kronor för varje reaktor från och med det kvartal som följer efter det att tillstånd har getts för reaktorn fram till det kvartal som följer efter det att reaktorn har tagits ur drift och detta har anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten, ochmed 358 000 kronor för en reaktor som är under avveckling för tid då avgift inte betalas enligt 1.Skyldigheten att betala avgift gäller inte från och med det kalenderkvartal som följer efter det att tillståndshavaren har fullgjort sina skyldigheter enligt 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.16 §16 §Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderårmed 4 200 kronor per tillstånd för tillståndspliktiga lasrar,med 3 250 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,med 1 750 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,med 1 850 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik,med 700 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 megabecquerel,med 2 200 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 gigabecquerel,med 11 900 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,med 4 000 kronor per utrustning för mindre acceleratorer och bestrålningsapparater med slutna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,med 14 900 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,med 1 750 kronor per utrustning för radiografering,med 700 kronor per utrustning för analys, kontroll och övervakning samt slutna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,med 16 800 kronor per anläggning för strålsterilisering,med 4 300 kronor per tillstånd för handel med strålkällor,med 10 900 kronor per tillstånd för handel, installation och underhåll av strålkällor,med 700 kronor per tillstånd för verksamhet med kvalitetskontroll av radiologisk utrustning,med 8 100 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi,med 2 700 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern strålterapi,med 8 100 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för brachyterapi,med 12 200 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,med 49 800 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel, ochmed 80 200 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel.Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen ska betala avgift med 800 kronor per timme för arbete med tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften ska betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.På regeringens vägnarANDREAS CARLGRENEgon Abresparr(Miljödepartementet)