Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:63 Utkom från trycket den 23 februari 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;utfärdad den 11 februari 2010.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin dels att nuvarande 4 a § ska betecknas 4 b §, dels att 4 § ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2009:1603. En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin ska avse verksamhet på heltid.En anvisning får dock avse verksamhet på deltid, om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror påsjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,föräldraledighet, ellerannat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för den tid som motsvarar arbetsutbudet.En anvisning får även göras på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om den enskilde samtidigt arbetar, under förutsättning att arbetstiden och tiden i programmet sammanlagt motsvarar hans eller hennes arbetsutbud.4 a §4 a §För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i programmet och får aktivitetsstöd.För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 4 § fjärde stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINKarin Renman(Arbetsmarknadsdepartementet)