Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:1348.

Utkom från trycket den 22 juni 2010
utfärdad den 10 juni 2010.

Lagens tillämpningsområde och definitioner

1 §

I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur.

SFS 2018:1348

2 §

Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling.

3 §

Denna lag gäller för regionerna. Lagen gäller också, med undantag för 8 § 1, för Gotlands kommun. Det som sägs om en region i 5–10 §§ gäller i sådant fall kommunen.

SFS 2019:944

4 §

Gotlands kommun får besluta att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen. Det som sägs i andra författningar om kommunfullmäktige och kommunstyrelsen gäller i sådant fall regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837) i Gotlands kommun ska dock beteckningen kommunfullmäktige användas.

SFS 2019:944

Regionalt tillväxtarbete

5 §

En region ska

  1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin,

  2. trots 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen (2017:725) besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, och

  3. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet.

SFS 2019:944

6 §

En region får utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram.

SFS 2019:944

Transportinfrastruktur

7 §

En region ska upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

SFS 2019:944

Samverkan och samråd

8 §

En region ska samverka med

  1. länets kommuner, och

  2. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter.

SFS 2019:944

9 §

En region ska samråda med företrädare för berörda organisationer och näringslivet i länet.

SFS 2019:944

Statliga myndigheter

10 §

Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som fastställts för länets utveckling.

Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna regionen det biträde som den behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera regionen om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets utveckling.

SFS 2019:944