Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:634

Utkom från trycket den 22 juni 2010
Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt;
utfärdad den 10 juni 2010.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

1) I 10 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och 10 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster finns bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör vid en offentlig upphandling.

1)

Senaste lydelse 2007:1101.

I 6 kap. 13 § och 15 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling och 6 kap. 14 § och 15 kap. 2 § lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster finns bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor.

2) I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 6 kap. 13 § och 15 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller 6 kap. 14 § och 15 kap. 2 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

2)

Senaste lydelse 2008:943.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:634

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)