Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:684 Utkom från trycket den 28 juni 2010Förordning om ändring i förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet;utfärdad den 17 juni 2010.Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet ska ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2010:683. Tilläggsbidrag lämnas för läkarbesök som även innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga. Bidrag får lämnas med 350 kronor per genomfört läkarbesök.Tilläggsbidrag lämnas även med ett belopp om högst 4 500 kronor för en redovisning av de koordinerande insatser för den anställdes återgång i arbete och arbetsanpassning som utförts i enlighet med 5 § 1. De koordinerande insatserna ska vara utförda inom 45 dagar räknat från den anställdes första sjukdag. Redovisningen av de koordinerande insatserna ska upprättas i enlighet med Försäkringskassans krav och redovisningen ska vara godkänd av arbetsgivaren. Det sammanlagda ersättningsbeloppet för ett helt kalenderår till en anordnare av företagshälsovård får inte överstiga det belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat med talet 0,016 multiplicerat med högst 4 500 kronor. Ersättning får dock lämnas för redovisningar avseende fler anslutna anställda, och därmed med ett högre sammanlagt ersättningsbelopp, om det finns särskilda skäl för det.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarCRISTINA HUSMARK PEHRSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)