Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1388 Utkom från trycket den 3 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet;utfärdad den 25 november 2010.Regeringen föreskriver att 5, 10, 12 och 19 §§ förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet ska ha följande lydelse.5 §5 §Bidrag lämnas till anordnare av företagshälsovård som, utöver de uppgifter för företagshälsovården som anges i 3 kap. 2 b § arbetsmiljölagen (1977:1160), även kan tillhandahålla tjänster för att medicinskt förebygga, utreda och behandla arbetsrelaterade och icke-arbetsrelaterade sjukdomar och skador. Anordnaren ska i denna verksamhettidigt initiera och koordinera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande insatser, inklusive koordinering av de rehabiliterings- och arbetsanpassningsinsatser som en arbetsgivare ska svara för enligt arbetsmiljölagen och 30 kap. socialförsäkringsbalken, ochtillhandahålla underlag för bedömningen av den anställdes arbetsförmåga i enlighet med Försäkringskassans krav.10 §10 § Senaste lydelse 2010:684. Tilläggsbidrag lämnas för besök hos läkare, legitimerad psykolog, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad sjukgymnast, om besöket även innefattar en bedömning av den anställdes arbetsförmåga. Bidrag får lämnas med 350 kr för genomfört besök hos läkare eller legitimerad psykolog och med 175 kr för genomfört besök hos legitimerad sjuksköterska eller legitimerad sjukgymnast.Tilläggsbidrag lämnas även med ett belopp om högst 5 600 kronor för en redovisning av de koordinerande insatser för den anställdes återgång i arbete och arbetsanpassning som utförts i enlighet med 5 § 1. De koordinerande insatserna ska vara utförda inom 45 dagar räknat från den anställdes första sjukdag. Redovisningen av de koordinerande insatserna ska upprättas i enlighet med Försäkringskassans krav och redovisningen ska vara godkänd av arbetsgivaren. Det sammanlagda ersättningsbeloppet för ett helt kalenderår till en anordnare av företagshälsovård får inte överstiga det belopp som motsvarar antalet anslutna anställda till anordnaren multiplicerat med talet 0,016 multiplicerat med högst 5 600 kronor. Ersättning får dock lämnas för redovisningar avseende fler anslutna anställda, och därmed med ett högre sammanlagt ersättningsbelopp, om det finns särskilda skäl för det.12 §12 §Tillgängliga medel ska fördelas proportionellt mellan anordnarna av företagshälsovård inom de respektive bidragsdelar som anges i 9–11 §§.19 §19 §Tilläggsbidrag och ersättning för kostnader för medicinsk service lämnas i efterskott och betalas ut månadsvis. Ansökan om dessa bidrag ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 1 februari året efter bidragsåret.1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2011 i fråga om 10 § och i övrigt den 1 januari 2011.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.På regeringens vägnarULF KRISTERSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)