Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1709

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska ha följande lydelse.

1) Hemsändningsbidrag enligt 19 § första stycket kan lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidraget får dock inte överstiga 60 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

1)

Senaste lydelse 2003:585.

Hemsändningsbidrag enligt 19 § tredje stycket kan lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens direkta kostnader för att anordna inköpsturer. Bidraget får dock inte överstiga 60 kronor per hushåll och inköpstillfälle.

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1709

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)