Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1752

Utkom från trycket den 14 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;
utfärdad den 2 december 2010.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska ha följande lydelse.

1) I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som avses i lagen ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

1)

Senaste lydelse 2009:156.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.

Om en kommun i något av de angivna länen är stödmottagare eller har ansökt om stöd, ska dock Tillväxtverket handlägga och besluta i stödärendet och i övrigt företräda staten i stället för ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller samverkansorganet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1752

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)