Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1829

Utkom från trycket den 17 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser;
utfärdad den 9 december 2010.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser ska ha följande lydelse.

Stödmottagaren ska begära utbetalning av stödet på blankett som beslutats av Statens energimyndighet. Begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Statens energimyndighet senast inom sex månader från det att projektet, enligt myndighetens beslut, senast ska vara slutfört.

Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1829

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2011.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)