Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1851

Utkom från trycket den 17 december 2010
Lag om ändring i lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m.;
utfärdad den 9 december 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m. ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80.

Vid tillämpningen av avtalsvillkoren ska låneförvaltaren ta till vara låntagarens intressen med tillbörlig omsorg och även i övrigt iaktta god kreditgivningssed.

Konsumentkreditlagen (2010:1846) gäller inte i fråga om sådana lån eller lånedelar som avses i 1 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1851

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)