Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet

Denna förordning upphör enligt F (2021:1276) att gälla den 1 januari 2022.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2021:1276).

Utkom från trycket den 27 december 2010
utfärdad den 16 december 2010.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till musiklivet.

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Statsbidragets syfte

Syftet med statsbidraget är att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet.

Villkor för statsbidrag

Bidrag får lämnas i form av projektbidrag till juridiska och fysiska personer som är verksamma inom musikområdet.

Bidrag får lämnas till samarbetsprojekt av professionell art och av nationellt intresse.

Samarbetsprojekten kan innefatta aktörer inom det fria musiklivet, myndigheter och institutioner. En förutsättning för bidrag är att Statens musikverk medverkar i projektet genom stödjande insatser i form av information, rådgivning och samordning eller andra.

Vid fördelning av bidrag ska det fria musiklivet, musikalisk mångfald och barn- och ungdomsperspektivet prioriteras.

Bidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ärendenas handläggning

Det konstnärliga rådet vid Statens musikverk prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen och ges in till Statens musikverk.

Beslut om bidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

Redovisning

Den som har fått bidrag ska redovisa till Statens musikverk hur medlen har använts.

Återbetalning och återkrav

Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

  2. bidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

  3. bidraget inte använts för det ändamål som det har beviljats för,

  4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 10 §, eller

  5. villkor i beslutet inte har följts.

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska Statens musikverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, inklusive ränta enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl för det, får Statens musikverk besluta att efterge återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

Statens musikverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1921

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2011.

SFS 2021:1276
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före utgången av 2021.

  3. Det som i den upphävda förordningen gäller för Statens musikverk ska efter d. 31 dec. 2021 i stället gälla för Statens kulturråd.