Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer

Utkom från trycket den 30 december 2010
utfärdad den 22 december 2010.

Denna förordning är meddelad i anslutning till lagen (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv.

Syfte

Syftet med statsbidrag enligt denna förordning är att stödja att människor organiserar sig för vistelse i naturen och utövande av friluftsliv med allemansrätten som grund samt att ge alla människor möjlighet att genom friluftsliv få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om naturen och miljön.

Definitioner

I denna förordning avses med

bidrag: statsbidrag som ges enligt denna förordning,

bidragsår: tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december,

friluftsliv: vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling,

friluftsorganisation: en ideell organisation där huvudändamålet för organisationens verksamhet eller ändamålet för en väsentlig del av verksamheten är att bedriva eller främja ett långsiktigt hållbart friluftsliv,

organisationsbidrag: bidrag som ges i förhållande till organisationens medlemsantal och aktivitetsnivå, och

verksamhetsbidrag: bidrag som ges till stöd för en specifik verksamhet efter särskild prövning och är förenat med resultatkrav.

Krav på en organisation som söker bidrag

Bidrag får ges endast till en organisation som

 1. är en friluftsorganisation,

 2. är riksomfattande med

  1. ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län, eller

  2. bedriver en verksamhet som är av allmänt intresse för hela samhället och inte endast lokalt,

 3. har bedrivit verksamhet under minst tre år före ansökan om bidrag,

 4. är självständig och demokratiskt uppbyggd,

 5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering, och

 6. i fråga om medlemskap är öppen för alla människor.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen

 1. värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet,

 2. främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv,

 3. främjar ett tryggt och säkert friluftsliv,

 4. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller

 5. verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Bidrag får också ges till en sådan friluftsorganisation som uppfyller kraven i 4 § 4 och 5 och där medlemmarna i organisationen till övervägande delen utgörs av sådana friluftsorganisationer som uppfyller kraven i 4 § och något av kraven i 5 §.

Ansökan om bidrag

En ansökan om bidrag ska göras skriftligen och ska ha kommit in till Svenskt Friluftsliv senast den 30 september året före det bidragsår som bidrag söks för eller vid den senare tidpunkt som Svenskt Friluftsliv bestämmer.

Den som söker bidrag ska lämna de uppgifter och handlingar som Svenskt Friluftsliv anser krävs för prövning av ansökan.

Beslut om bidrag

Svenskt Friluftsliv prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

Bidrag ges som organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag. Organisationsbidrag får dock inte ges till den som har fått ett annat statligt organisationsbidrag för samma bidragsår.

Bidrag får inte ges till den som

 1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller

 2. är i likvidation eller försatt i konkurs.

Ett beslut om bidrag ska avse ett visst bidragsår. Bidrag ges i mån av tillgång på medel och betalas ut i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

Av ett beslut om verksamhetsbidrag ska det framgå vilket resultat som bidraget är avsett för.

Redovisning

Den som har fått ett bidrag ska göra en ekonomisk redovisning av bidragsmedlen och redovisa vad bidraget har använts till. Om bidraget är ett verksamhetsbidrag, ska redovisningen också innehålla en redogörelse för hur det resultat som bidraget var avsett för har nåtts. Redovisningen ska i övrigt innehålla uppgifter som Svenskt Friluftsliv behöver för uppföljning.

Till redovisningen ska det bifogas ett intyg från organisationens revisor. Av intyget ska det framgå att revisorn har granskat redovisningen. Intyget ska också innehålla revisorns redogörelse för de iakttagelser som revisorn har gjort. Om bidraget uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara en auktoriserad eller godkänd revisor.

Redovisningen och revisorns intyg ska lämnas till Svenskt Friluftsliv senast den 1 april året efter det år då bidraget betalades ut.

Svenskt Friluftsliv ska i sin årsredovisning göra en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.

Naturvårdsverket ska senast den 31 maj varje år lämna en sammanfattande redogörelse till regeringen för vad bidragen har använts till och en bedömning av i vilken utsträckning som ändamålen med bidragen har nåtts samt, om det är möjligt, en bedömning av de samlade bidragens effekter i förhållande till syftet med bidragen.

Svenskt Friluftsliv ska ge Naturvårdsverket det underlag som verket behöver för redogörelsen enligt 15 §.

Återbetalning och återkrav

Den som har fått ett bidrag är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har getts felaktigt eller med för högt belopp,

 2. bidraget inte används för det ändamål som det har getts för,

 3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 13 §, eller

 4. bidraget av något annat skäl har getts felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta.

Om den som fått ett bidrag är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Svenskt Friluftsliv besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Förvaltningslagens tillämpning

Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

 • 10 § om partsinsyn,

 • 1618 §§ om jäv,

 • 23 § om utredningsansvaret,

 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

 • 25 § om kommunikation,

 • 31 § om dokumentation av beslut,

 • 32 § om motivering av beslut, och

 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

SFS 2018:1060

Överklagande

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:2008

1. Denna förordning träder i kraft d. 11 jan. 2011, då förordningen (2003:133) om statsbidrag till friluftsorganisationer ska upphöra att gälla.

2. Ärenden som har inletts hos Naturvårdsverket enligt den upphävda förordningen ska slutföras av Svenskt Friluftsliv enligt den nya förordningen.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om bidrag som har getts före ikraftträdandet.

4. Redovisningen enligt 15 § ska göras första gången år 2012.

SFS 2018:1060

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.