Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:2009

Utkom från trycket den 30 december 2010
Förordning om ändring i förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram;
utfärdad den 22 december 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram1)

1)

Senaste lydelse av 25 a § 2009:1480 rubriken närmast före 25 a § 2009:1480.

dels att 25 a § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 25 a § ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:2009

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)