Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:150

Utkom från trycket den 8 mars 2011
Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin;
utfärdad den 17 februari 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

1) En anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin får göras för en person som är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och som

1)

Senaste lydelse 2009:1603.

  1. har fått arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring men förbrukat 300 ersättningsdagar i en ersättningsperiod och inte kvalificerat sig för en ny period med arbetslöshetsersättning,

  2. är ensamstående och, på grund av vårdnad eller umgänge, har egna barn under 18 år boende helt eller delvis i sitt hem och har förbrukat 75 ersättningsdagar under veckor som han eller hon utfört eller deklarerat deltidsarbete,

  3. inte fått arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring men under 18 sammanhängande månader varit arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska program,

  4. har deltagit i jobbgarantin för ungdomar i 15 månader, förutsatt att anvisningen sker direkt efter deltagandet i jobbgarantin,

  5. har dömts till fängelse och är beviljad vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) eller är villkorligt frigiven men inte fullgjort ett år av prövotiden, eller

  6. har deltagit i programmet arbetslivsintroduktion enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program och har fyllt 25 år.

För den som omfattas av första stycket 1 eller 2, får en anvisning göras tidigast 20 ersättningsdagar innan de 300 respektive 75 ersättningsdagarna i perioden med arbetslöshetsersättning har förbrukats. För personer som omfattas av första stycket 1 gäller detta under förutsättning att personen då inte bedöms kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:150

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

ERIK ULLENHAG
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)