Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:238

Utkom från trycket den 22 mars 2011
Förordning om ändring i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet;
utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

dels att 4, 6–8, 10 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 14 §, av följande lydelse.

Stödet ska utformas på ett sådant sätt att statens långsiktiga kostnader hålls så låga som möjligt.

1) Stöd får endast ges om statens och kommunens åtaganden i samband med den omstrukturering eller de andra åtgärder som stödet avser har reglerats i ett avtal mellan parterna.

1)

Senaste lydelse 2005:868.

Avtalet sluts för statens del av Statens bostadskreditnämnd. Avtalet ska, om ärendet är av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt, underställas regeringen för godkännande. Ärenden som gäller direkt statligt ägande i eller kapitaltillskott till kommunala bostadsföretag ska alltid underställas regeringen för godkännande.

2) Statens bostadskreditnämnd beslutar om stöd och utfärdar kreditgarantier enligt 3 §. Beslut om stöd ska förenas med villkor.

2)

Senaste lydelse 2005:868.

  3) Ett bidrag enligt 3 § 3 får ges endast om Statens bostadskreditnämnd

  3)

  Senaste lydelse 2005:868.

 1. vid en samlad bedömning av kommunens ekonomi finner att kommunen inte kan bära kostnaden själv, och

 2. finner att andra åtgärder inte är tillräckliga.

  4) En kreditgaranti för lån till en bostadsrättsförening enligt 3 § 2 får ges endast om

  4)

  Senaste lydelse 2005:868.

 1. det garanterade beloppet inte överstiger 99 procent av det pantvärde som har fastställts i bostadslåne- eller bidragsärendet, och

 2. säkerhet för de garanterade lånen kan erbjudas inom 99 procent av det pantvärde som anges i 1.

För sådan kreditgaranti gäller förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. med undantag för 4 §.

För sådan kreditgaranti gäller även 13 § förordningen (1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder i dess lydelse före utgången av år 1992, om fastställande av pantvärde.

5) Statens bostadskreditnämnd ska bevaka att villkor för stöd följs och ta till vara statens intressen när dessa inte följs.

5)

Senaste lydelse 2005:868.

För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:238

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)