Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:246

Utkom från trycket den 22 mars 2011
Förordning om ändring i förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad;
utfärdad den 10 mars 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad

dels att 3, 4 och 8 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 4 och 8 §§ ska utgå,

dels att 9 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 12 §, samt närmast före 9 § en ny rubrik av följande lydelse.

Eftergift

1) Statens bostadskreditnämnd får helt eller delvis efterskänka statens regressfordran enligt 10 § förordningen (2011:211) om utlåning och garantier om låntagaren är på obestånd eller annars saknar utmätningsbara tillgångar och bostadskreditnämnden bedömer att låntagaren inte kommer att kunna betala fordringen senare heller.

1)

Ändringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

För statens fordringar enligt denna förordning ska inte 6 § förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar gälla för Statens bostadskreditnämnd.

För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen (2011:211) om utlåning och garantier.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:246

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)