Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:316

Utkom från trycket den 5 april 2011
Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten;
utfärdad den 24 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2009:668.

2) Den som ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen (1988:220) ska till Strålsäkerhetsmyndigheten betala en avgift för myndighetens kostnader för tillståndsprövning, tillsyn och andra åtgärder med anknytning till tillståndet. Avgiften ska, efter debitering av Strålsäkerhetsmyndigheten, betalas för varje kalenderår

2)

Senaste lydelse 2010:1546.

 1. med 4 200 kronor per tillstånd för tillståndspliktiga lasrar,

 2. med 4 350 kronor per generator för medicinsk röntgendiagnostik,

 3. med 1 750 kronor per generator för odontologisk röntgendiagnostik,

 4. med 1 850 kronor per generator för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik,

 5. med 700 kronor för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 megabecquerel,

 6. med 2 200 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 megabecquerel men inte 10 gigabecquerel,

 7. med 11 950 kronor per laboratorium för verksamhet med öppna strålkällor med en aktivitet som överstiger 10 gigabecquerel,

 8. med 4 000 kronor per utrustning för mindre acceleratorer och bestrålningsapparater med slutna strålkällor med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

 9. med 14 950 kronor per tillstånd för acceleratoranläggningar,

 10. med 1 750 kronor per utrustning för radiografering,

 11. med 700 kronor per utrustning för analys, kontroll och övervakning samt slutna strålkällor med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,

 12. med 16 900 kronor per anläggning för strålsterilisering,

 13. med 4 300 kronor per tillstånd för handel med strålkällor,

 14. med 10 950 kronor per tillstånd för handel, installation och underhåll av strålkällor,

 15. med 700 kronor per tillstånd för verksamhet med kvalitetskontroll av radiologisk utrustning,

 16. med 10 800 kronor per utrustning för acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi,

 17. med 3 600 kronor per utrustning för röntgenterapiutrustning för extern strålterapi,

 18. med 10 800 kronor per utrustning för efterladdningsutrustning för brachyterapi,

 19. med 16 300 kronor per tillstånd för annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

 20. med 66 500 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel,

 21. med 107 000 kronor per tillstånd för nuklearmedicin med en aktivitet som överstiger 100 gigabecquerel,

 22. med 3 810 000 kronor per anläggning för acceleratorbaserad spallation för neutronforskningsändamål med en stråleffekt som överstiger 1 megawatt, och

 23. med 320 000 kronor för verksamhet med elektronacceleratorbaserade synkrotronljusanläggningar.

Den som, i annat fall än som avses i första stycket, ansöker om eller har tillstånd till en verksamhet enligt 20 eller 21 § eller 22 § andra stycket strålskyddslagen ska betala avgift med 1 150 kronor per timme för arbete med tillståndsprövning, tillsyn och övriga åtgärder med anknytning till tillståndet som Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört. Avgiften betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten efter särskild debitering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:316

Denna förordning träder i kraft den 20 april 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)