Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:364

Utkom från trycket den 19 april 2011
Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention;
utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention ska ha följande lydelse.

1) Byggnadsprojektet ska uppfylla de grundläggande krav rörande permanentbostäder som kan ställas enligt plan- och bygglagen (2010:900). Vad gäller ombyggnad ska dessutom bostaden efter ombyggnaden i dess helhet uppfylla lägsta godtagbara standard enligt 12 kap. 18 a § sjätte och sjunde styckena jordabalken.

1)

Senaste lydelse 2001:1055.

Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:364

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)