Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:374

Utkom från trycket den 19 april 2011
Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader;
utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader ska ha följande lydelse.

Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklareras.

 1. Byggnader som inte kan bli föremål för någon åtgärd enligt 9 § första stycket 4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader på grund av att de

  a) förklarats som byggnadsminnen enligt 3 kap. 1 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. eller 1 § förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m., eller

  b) inte får förvanskas enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen (2010:900) för att de är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett bebyggelseområde av sådan karaktär.

 2. Byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös verksamhet.

 3. Industrianläggningar och verkstäder.

 4. Fritidshus med högst två bostäder.

 5. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.

 6. Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.

 7. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.

 8. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som, på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs i byggnaden, är av hemlig natur.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:374

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)