Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:375

Utkom från trycket den 19 april 2011
Förordning om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.;
utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m. ska ha följande lydelse.

Byggnadsprojekt ska uppfylla de grundläggande krav för permanentbostäder som kan ställas enligt plan- och bygglagen (2010:900). När det gäller ombyggnad ska dessutom bostaden efter ombyggnaden i dess helhet uppfylla lägsta godtagbara standard enligt bestämmelserna om bostadslägenhet i 12 kap. 18 a § sjätte och sjunde styckena jordabalken.

Byggnadsprojekt ska dessutom utformas så att omvårdnadsarbete kan utföras i enlighet med krav som kan ställas med stöd av arbetsmiljölagen (1977:1160).

Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:375

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)