Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Utkom från trycket den 31 maj 2011
utfärdad den 12 maj 2011.

Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om rätt till utbildning eller annan pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige men som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 skollagen (2010:800) ska anses bosatta i landet.

Förordningen innehåller också bestämmelser om statsbidrag för kostnader i samband med att dessa barn och ungdomar deltar i vissa verksamheter och utbildningar.

SFS 2015:806

Utbildning och annan verksamhet

Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen (2010:800) ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning och annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 4 skollagen ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola på samma villkor som barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Bestämmelser om vad som avses med en persons hemkommun finns i 29 kap. 6 § första stycket skollagen.

SFS 2019:802

Det som sägs i 2 § första stycket ska fortsätta att tillämpas på de barn och ungdomar som dagen före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (EU) omfattades av 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen (2010:800) till följd av Förenade kungarikets medlemskap i EU.

Detsamma gäller ett barn och en ungdom som är familjemedlem till en person som hade uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU, om barnet eller ungdomen

  • ansluter till personen i Sverige efter utträdet, och

  • skulle ha omfattats av 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen till följd av Förenade kungarikets medlemskap i EU om han eller hon hade anslutit senast dagen före utträdet.

Uttrycket familjemedlem har i denna förordning samma betydelse som i 3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716).

Rätten till utbildning enligt första och andra styckena ska endast gälla om Förenade kungariket har utträtt ur EU utan utträdesavtal och i så fall som längst till och med fjorton månader efter utträdet.

SFS 2019:626

Hemkommunens ansvar

Den sökandes hemkommun ansvarar för att mottagande till utbildning och annan verksamhet sker enligt 2 §.

Statsbidrag

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag får lämnas för barn och ungdomar som med stöd av 2 § har tagits emot i

  • förskola,

  • förskoleklass,

  • fritidshem,

  • grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola, eller

  • gymnasieskola eller gymnasiesärskola.

Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem.

För barn och ungdomar som avses i 2 § första stycket får statsbidrag även lämnas om de har tagits emot i en internationell skola vars huvudman fått

För barn och ungdomar som avses i 2 § andra stycket får statsbidrag även lämnas om de har tagits emot i en internationell skola vars huvudman fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen eller ett medgivande enligt 24 kap. 4 § samma lag.

SFS 2015:806

Statsbidragets storlek

Statsbidrag lämnas med ett belopp som motsvarar hemkommunens kostnad för barnets eller elevens utbildning.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen (2010:800) till en annan kommuns utbildning eller utbildning som anordnas av en region eller av staten, avses med hemkommunens kostnad den ersättning eller det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till den andra kommunen, regionen eller staten enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

Om barnet eller eleven har tagits emot med stöd av bestämmelser i skollagen till sådan utbildning som avses i 4 § som anordnas av en enskild, avses med hemkommunens kostnad det bidrag som hemkommunen betalar för barnet eller eleven till verksamheten eller skolan enligt bestämmelser i skollagen och bestämmelser som meddelats med stöd av denna.

SFS 2019:1086

Om det belopp som avses i 5 § oskäligt överstiger hemkommunens kostnad för andra barn eller elever i motsvarande utbildning reduceras statsbidraget med ett belopp som motsvarar den överskjutande delen.

Ansökan, beslut och utbetalning

Ansökan om statsbidrag enligt denna förordning ges in till Statens skolverk som beslutar om och betalar ut bidraget. Statsbidraget betalas ut till barnets eller elevens hemkommun.

Uppgiftsskyldighet

En kommun är skyldig att lämna Statens skolverk de uppgifter som behövs för bedömningen av kommunens rätt till statsbidrag enligt denna förordning.

Återbetalning av statsbidrag

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller

  2. statsbidraget av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta. Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket. Om det finns särskilda skäl för det, får skolverket efterge återkrav helt eller delvis. En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om statsbidrag.

Bemyndigande

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:538

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011, då förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige ska upphöra att gälla.

SFS 2015:806

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2019:162

Denna förordning träder i kraft d. 30 mars 2019.

SFS 2019:163

(Publicerad d. 27 mars 2019.)

SFS 2019:626

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2019.

SFS 2019:627

(Publicerad d. 23 okt. 2019.)

SFS 2019:802

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2019:1086

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2022:1622

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2023.