Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2011:798 Utkom från trycket den 27 juni 2011Lag om ändring i lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk;utfärdad den 16 juni 2011.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272. föreskrivs att 7 a § lagen (1992:1326) om personlig skyddsutrustning för privat bruk ska ha följande lydelse.7 a §7 a § Senaste lydelse 1998:171. Om en personlig skyddsutrustning som avses i 2 § har CE-märkts trots att den inte överensstämmer med de krav som gäller för CE-märkning, får tillsynsmyndigheten, om rättelse inte vidtagits enligt 16 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, förelägga tillverkare, importör eller den som saluför varan attupphöra med att föra ut varan på marknaden, elleråterkalla varan.Föreläggandet får förenas med vite. Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett sådant beslut ska gälla omedelbart.Ett föreläggande får inte avse en varas bristande säkerhet.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.På regeringens vägnarBIRGITTA OHLSSONLinda Utterberg(Justitiedepartementet)