Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

Denna förordning upphör enligt F (2018:1499) att gälla vid utgången av juli 2018.

Utkom från trycket den 27 september 2011
utfärdad den 15 september 2011.

Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.

Termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 13 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt 14 § lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.

En leverantör ska ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov av en energirelaterad produkt.

Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då produkten visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter, enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen eller enligt föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser1) .

1)

EUT L 153, 18.6.2010, s. 1 (Celex 32010L0030).

En leverantör ska ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov av däck enligt Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar2) .

2)

EUT L 342, 22.12.2009, s. 46 (Celex 32009R1222).

Ersättningsskyldighet gäller dock bara i de fall då däcket visat sig inte uppfylla de krav som gäller enligt föreskrifter i förordning EG nr 1222/2009.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1022

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2012 i fråga om 3 och 5 §§ och i övrigt d. 1 nov. 2011.

2. Förordningen (1994:1774) om märkning av hushållsapparater ska upphöra att gälla d. 1 nov. 2011.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om produkter som omfattas av föreskrifter, som har meddelats med stöd av den upphävda förordningen. Detta gäller dock inte om en sådan produkt omfattas av föreskrifter i en delegerad akt enligt artikel 10 i direktiv 2010/30/EU.

SFS 2018:1499

(Publicerad d. 12 juli 2018.)