Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1205

Utkom från trycket den 9 december 2011
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service;
utfärdad den 1 december 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 35, 10, 11, 18, 20, 22 och 32 §§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska ha följande lydelse.

1) För att främja kommersiell service får, i den utsträckning det finns medel, stöd lämnas enligt denna förordning.

1)

Senaste lydelse 2005:530.

Stöd till kommersiell service ska bidra till att uppfylla målet för den regionala tillväxtpolitiken.

2) I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett landsting som avses i lagen ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

2)

Senaste lydelse 2010:1752.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.

  Stöd får lämnas till

 1. kommuner,

 2. näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror eller drivmedel,

 3. näringsidkare med försäljningsställen för fackhandelsvaror, om det finns särskilda skäl, och

 4. näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar dagligvaror i området, om det finns särskilda skäl.

3) Stöd får lämnas i områden där servicen är gles.

3)

Senaste lydelse 2009:156. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Länsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om i vilka områden stöd får lämnas.

  4) Stöd till kommersiell service får lämnas som investeringsbidrag och investeringslån för

  4)

  Senaste lydelse 2005:530.

 1. anskaffning eller ny-, till- eller ombyggnad eller större reparation av lokaler som behövs för verksamheten och för inredning eller annan utrustning av sådana lokaler,

 2. anskaffning eller ombyggnad eller större reparation av utrustning som behövs för sådan försäljning och leverans som avses i 4 § 4,

 3. kompetenshöjande insatser för näringsidkare och anställda inom dagligvaruhandeln och drivmedelsbranschen, och

 4. kostnader för utarbetande av åtgärdsprogram som syftar till att förbättra företagets lönsamhet.

5) Investeringsbidrag får lämnas med belopp som motsvarar högst 50 procent av de utgifter som har godkänts för investering som avses i 10 § 1–3.

5)

Senaste lydelse 2009:156.

Investeringsbidrag får lämnas med belopp som motsvarar högst 85 procent av godkända utgifter för

 1. investeringar som avses i 10 § 4,

 2. större investeringar som avses i 10 § 1 och som gäller ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner eller som görs för att komplettera ett försäljningsställe för dagligvaror eller drivmedel med grundläggande servicefunktioner,

 3. kostnader för samlokalisering av försäljningsställen som avses i 4 § 2 och 3 inbördes eller med annat detaljhandels- eller tjänsteföretag,

 4. investeringar som genomförs för att uppfylla krav som har ålagts verksamheten genom föreskrifter i lag eller förordning, och

 5. andra investeringar som avses i 10 § 1–3, om det finns särskilda skäl.

Tillväxtverket får meddela föreskrifter om sådana investeringar som avses i andra stycket 4.

Bidrag får lämnas med högst 250 000 kronor per år till samma mottagare. Bidrag som avser dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, får dock utsträckas till högst 300 000 kronor per år. Frågan om bidrag kan lämnas ska prövas särskilt för varje år.

Bidrag får lämnas för sammanlagt högst tre år. Om det finns synnerliga skäl får bidrag lämnas under en längre tid.

6) Hemsändningsbidrag enligt 19 § första stycket får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.

6)

Senaste lydelse 2010:1709.

Hemsändningsbidrag enligt 19 § tredje stycket får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 procent av kommunens direkta kostnader för att anordna inköpsturer. Bidraget får dock inte överstiga 100 kronor per hushåll och inköpstillfälle.

Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Ansökan om stöd till kommersiell service ges in till och prövas av länsstyrelsen i det län där verksamheten ska bedrivas.

Tillväxtverket prövar dock frågor om stöd om en kommun i något av de län som anges i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län eller i Kalmar län är stödmottagare eller har ansökt om stöd. Tillväxtverket ska i sådana fall även svara för uppföljning och tillsyn samt i övrigt företräda staten i stället för landstinget eller samverkansorganet.

Landstinget eller samverkansorganet ska, om det tillstyrker en ansökan enligt andra stycket, med eget yttrande lämna över ansökan till Tillväxtverket för prövning. Tillväxtverket får bevilja stöd endast om landstinget eller samverkansorganet har tillstyrkt ansökan.

7) Innan länsstyrelsen beslutar om stöd till kommersiell service ska myndigheten höra berörda kommuner. Länsstyrelsen ska också höra berörda lokala organisationer i den omfattning som behövs. Om ärendet gäller en fråga av principiell vikt, ska länsstyrelsen höra Tillväxtverket.

7)

Senaste lydelse 2009:156.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1205

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)