Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

Denna förordning upphör enligt F (2014:1537) att gälla vid utgången av 2014.

I samband därmed meddelas följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har lämnats före den 1 januari 2015.

Utkom från trycket den 23 december 2011
utfärdad den 8 december 2011.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet under perioden 2012–2014.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

SFS 2014:94

Syfte

Syftet med statsbidraget är att stärka ungas demokratiska värderingar.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Statsbidrag får lämnas till en ideell förening som

  1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,

  2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte, och

  3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Statsbidrag får lämnas för verksamhet som

  1. förebygger att antidemokratiska beteenden utvecklas, eller

  2. genomför demokrati- och ledarskapsutbildning för personer som är eller kan utvecklas till att bli förebilder på lokal nivå.

Ansökan

Ansökan om statsbidrag ska göras skriftligen.

Den sökande ska till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

SFS 2014:94

Beslut och utbetalning

I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även anges vilken dag redovisning senast ska ske.

Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska intyga att den ekonomiska redovisningen är tillförlitlig och att räkenskaperna är rättvisande. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

SFS 2014:94

En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag ska på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska en sådan redovisning som avses i 11 §.

SFS 2014:94

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten ska dessutom i årsredovisningen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, om möjligt, ge en samlad bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte.

SFS 2014:94

Återbetalning och återkrav

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

  3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,

  4. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 11 §, eller

  5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller delvis.

SFS 2014:94

Bemyndigande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

SFS 2014:94

Överklagande

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1509

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2012.

SFS 2014:94

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014.

SFS 2014:1537

(Utkom d. 30 dec. 2014.)