Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer

Utkom från trycket den 31 januari 2012
utfärdad den 19 januari 2012.

Denna förordning kompletterar

  1. rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen, och

  2. kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen.

Skogsstyrelsen ska ta emot Flegtlicenser enligt artikel 6.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008. Skogsstyrelsen ska även pröva om Flegtlicenserna kan godtas.

SFS 2020:347

Skogsstyrelsen är även i övrigt behörig myndighet enligt rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008, om det inte anges något annat i denna förordning.

SFS 2020:347

Tullverket ska kontrollera att sändningar överensstämmer med licenser som Skogsstyrelsen har godtagit.

SFS 2020:347

I fråga om rådets förordning (EG) nr 2173/2005 ska Skogsstyrelsen

  1. senast den 28 mars varje år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ge in underlag för den information som ska lämnas till Europeiska kommissionen enligt artikel 8.1, och

  2. senast den 30 april varje år göra den information som Regeringskansliet enligt artikel 8.1 lämnat till Europeiska kommissionen tillgänglig för allmänheten.

Skogsstyrelsen ansvarar för övrig kommunikation med Europeiska kommissionen i de frågor som tas upp i de EU-förordningar som anges i 1 §.

Tullverket ska lämna det underlag till Skogsstyrelsen som myndigheten behöver för att fullgöra skyldigheten enligt första stycket 1 och andra stycket.

SFS 2021:137

Med tullmyndigheterna avses i artikel 5.7 i rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och i artiklarna 5, 6.2 och 13 i kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 Tullverket.

I lagen (2000:1225) om straff för smuggling finns bestämmelser om straff.

Skogsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 och kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 samt föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

SFS 2020:347

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:30

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2012.

SFS 2020:347
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

  2. Skogsstyrelsen ska efter ikraftträdandet handlägga ärenden som har inletts hos Statens jordbruksverk. Jordbruksverket ska överlämna handlingarna till Skogsstyrelsen.

  3. För licenser som har godtagits före ikraftträdandet gäller 4 § i den äldre lydelsen.

SFS 2021:137

Denna förordning träder i kraft d. 23 mars 2021.