Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur

Utkom från trycket den 7 februari 2012
utfärdad den 26 januari 2012.

Förordningens tillämpningsområde

Stöd får i enlighet med denna förordning och i mån av tillgång på medel lämnas för att medfinansiera

 1. projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera it-infrastruktur med hög överföringshastighet, och

 2. projekt där man anlägger kanalisation för it-infrastruktur.

Stöd får endast lämnas för att uppfylla krav på att den som ansöker om stöd enligt en annan förordning (huvudstöd) ska ha ett beslut om att hela eller delar av den offentliga nationella medfinansiering som krävs för åtgärden finansieras av andra offentliga medel än dem som lämnas enligt den förordningen.

Stöd till projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera it-infrastruktur med hög överföringshastighet

Stöd får lämnas för att medfinansiera projekt som beviljas huvudstöd enligt 5 kap. 9 a eller 12 § förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och som avser att

 1. skapa eller underlätta tillgång till it-infrastruktur med hög överföringshastighet,

 2. uppgradera befintlig it-infrastruktur med hög överföringshastighet, eller

 3. bygga ut passiv it-infrastruktur med hög överföringshastighet.

Stöd får lämnas om

 1. de krav som anges i 5 kap. 9 b–9 f och 9 h–10 a §§ förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder är uppfyllda,

 2. andra aktörer kommer att få tillgång till it-infrastrukturen på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, och

 3. kanalisationen är robust och driftsäker.

Stöd till projekt där man anlägger kanalisation för it-infrastruktur

Stöd får lämnas för att medfinansiera projekt som beviljas huvudstöd enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.

Stöd får lämnas om

 1. de krav som anges i 2 § första meningen samt 3, 4, 6 och 10–12 §§ förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation är uppfyllda,

 2. andra aktörer kommer att få tillgång till it-infrastrukturen på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, och

 3. kanalisationen är robust och driftsäker.

Ansökan om och utbetalning av stöd

En ansökan om stöd enligt 2 § lämnas till den myndighet som ska pröva frågan om huvudstöd enligt förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

En ansökan om stöd enligt 4 § lämnas till den myndighet som ska pröva frågan om huvudstöd enligt förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation.

Om den myndighet som har tagit emot en ansökan om stöd enligt 6 § bedömer att det finns skäl att bevilja huvudstöd, ska ansökan överlämnas till Post- och telestyrelsen. I annat fall ska myndigheten avslå ansökan.

Post- och telestyrelsen prövar sådana ansökningar om stöd som en myndighet har överlämnat enligt första stycket.

Stöd som beviljats enligt 2 § betalas ut efter redovisning av faktiskt betalda utgifter.

Stöd som beviljats enligt 4 § betalas ut efter det att projektet genomförts och redovisats.

En ansökan om utbetalning av stöd enligt denna förordning lämnas in till den myndighet som beslutar om utbetalning av huvudstödet. Myndigheten ska innan utbetalning medges kontrollera att stödet gäller avsett ändamål och att sökanden följt föreskrivna villkor. Om myndigheten konstaterar att det finns brister i dessa avseenden, ska myndigheten besluta att inte betala ut stödet och snarast underrätta Post- och telestyrelsen om sitt beslut.

Övriga bestämmelser

En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. stödmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljats,

 2. stödmottagaren på annat sätt har orsakat att stödet beviljats med för högt belopp,

 3. stödmottagaren har brutit mot föreskrivna villkor, eller

 4. stödet har använts för något annat än det som avsetts.

Post- och telestyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stöd som har betalats ut om någon är återbetalningsskyldig enligt 9 §.

Stöd enligt 2 § får inte krävas tillbaka när tio år har gått från det att stödet betalades ut. Stöd enligt 4 § får inte krävas tillbaka när fem år har gått sedan stödets storlek har bestämts slutligt.

I fråga om stöd till projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera it-infrastruktur med hög överföringshastighet ska Post- och telestyrelsen, när fem år förflutit från det att it-infrastrukturen togs i bruk, kontrollera om vinsten för it-infrastrukturen under femårsperioden varit högre än den genomsnittliga vinsten inom motsvarande sektor för samma period.

Om kontrollen visar att vinsten för it-infrastrukturen under femårsperioden har varit högre än den genomsnittliga vinsten inom motsvarande sektor för samma period, ska Post- och telestyrelsen kräva tillbaka ett belopp som motsvarar den andel av den högre vinsten som motsvarar stödnivån för it-infrastrukturprojektet.

Post- och telestyrelsen ska under en period av sju år efter det att it-infrastrukturen togs i bruk bevaka den prissättning som tillämpas vid uthyrning av utrymme i den it-infrastruktur som omfattats av stödet.

Post- och telestyrelsen ska vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt gentemot en stödmottagare. Post- och telestyrelsen får då efterskänka statens rätt.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 8 § får dock inte överklagas.

SFS 2018:1070

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:39

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2012.

2. Förordningen tillämpas även i ärenden som inletts före ikraftträdandet.

SFS 2018:1070

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.