Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:409) om statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor

Utkom från trycket den 19 juni 2012
utfärdad den 7 juni 2012.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för verksamhet som belyser de utmaningar som Europeiska unionen och dess medlemsländer står inför i framtiden.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

SFS 2014:77

Syftet med statsbidraget

Syftet med statsbidraget är att ge stöd till olika aktörer för att stimulera en mångsidig debatt kring EU:s framtidsfrågor när det gäller

 1. den ekonomiska krisen och vägar till ökad tillväxt,

 2. demokrati, medborgarinflytande och grundläggande rättigheter,

 3. EU:s globala roll och utvidgning, och

 4. reformer av EU:s arbetssätt, institutioner och fördrag.

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

Statsbidrag får lämnas till ideella föreningar som

 1. är självständiga och demokratiskt uppbyggda,

 2. bedriver verksamhet utan vinstsyfte sedan minst två år före ansökan om bidrag,

 3. bedriver verksamhet som syftar till kunskapshöjande insatser eller opinionsbildning i Sverige, och

 4. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får lämnas även till stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som uppfyller kraven i första stycket 2–4.

Statsbidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Statsbidrag får lämnas endast för verksamhet vars syfte är att belysa EU:s framtidsfrågor från olika utgångspunkter och perspektiv genom att

 1. ta fram och sprida kvalificerade rapporter, studier, debattinlägg eller liknande skrivelser, eller

 2. anordna seminarier, konferenser eller liknande evenemang.

Verksamhet enligt första stycket som är inriktad på att utveckla handlingsalternativ när det gäller de utmaningar EU och dess medlemsländer står inför på kort och lång sikt ska särskilt prioriteras.

Bidraget får inte användas för administrativa kostnader i föreningens eller stiftelsens ordinarie verksamhet.

Ansökan

Ansökan om bidrag ska göras skriftligen. Ansökan får överföras elektroniskt till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

SFS 2014:77

Ansökan ska innehålla

 1. om den sökande är en förening, den sökandes stadgar,

 2. om den sökande är en stiftelse, den sökandes stiftelseförordnande,

 3. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda den sökande,

 4. en verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den verksamhet som den sökande bedrivit under det senaste verksamhetsåret,

 5. uppgifter om vilka aktiviteter som ansökan avser och vad som är målet med aktiviteterna,

 6. en budget för de aktiviteter som ansökan avser, och

 7. om den sökande är en förening, uppgift om antalet medlemmar.

Den sökande är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna de andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för att ansökan ska kunna prövas.

SFS 2014:77

Beslut och utbetalning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ge företräde till de sökande som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 3 § och övriga förutsättningar för statsbidrag enligt denna förordning. Vid fördelningen av bidrag ska särskilt bredd när det gäller vilka aktörer som mottar bidrag och en god spridning av resultaten beaktas.

SFS 2014:77

I ett beslut om att bevilja statsbidrag ska det anges för vilken verksamhet bidraget beviljas. Beslutet får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska det även anges vilken dag en redovisning enligt 13 § senast ska vara Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till handa.

SFS 2014:77

Statsbidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, får det dock betalas ut vid två tillfällen.

Redovisning

En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna en ekonomisk redovisning och redogörelse i sak för den verksamhet som bedrivs eller har bedrivits med stöd av bidraget vid den tidpunkt som angetts i beslutet. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

SFS 2014:77

En förening eller stiftelse som har tagit emot statsbidrag är skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska en sådan redovisning som avses i 13 §.

SFS 2014:77

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning samt med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom i årsredovisningen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till.

SFS 2014:77

Återbetalning och återkrav

Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

 3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har beviljats för,

 4. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 13 §, eller

 5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl, får Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor besluta att efterge återkrav helt eller delvis.

SFS 2014:77

Bemyndigande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

SFS 2014:77

Överklagande

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:409

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2012.

SFS 2014:77

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2014.