Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Denna förordning upphör enligt F (2018:1601) att gälla den 1 januari 2019.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2018:1601).

Utkom från trycket den 21 augusti 2012
utfärdad den 9 augusti 2012.

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning gäller statligt stöd som, i mån av tillgång på medel, får ges för planeringsinsatser i syfte att klarlägga om sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken finns i kommunen.

Förutsättningar för stöd

Stöd får ges till en kommun som

 1. har ett område i strandnära läge som inte enligt 7 kap. 18 e § första stycket 4 miljöbalken är undantaget från reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen,

 2. avser att klarlägga förutsättningarna för att i en översiktsplan ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i kommunen, och

 3. avsätter de medel eller andra resurser som, utöver stödet, behövs för planeringsinsatsen.

Stöd får ges till en länsstyrelse som avser att, i samverkan med de berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga förutsättningarna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i kommunerna.

Stöd får ges till ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som avser att, i samverkan med länsstyrelsen och de berörda kommunerna i länet, medverka till att klarlägga förutsättningarna för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i kommunerna.

Stöd får ges för planeringsinsatser som stödmottagaren avser att slutföra före april 2017 och som omfattar framtagande av ett planeringsunderlag som har betydelse för sådan planläggning som avses i 3 kap. 5 § 6 plan- och bygglagen (2010:900).

SFS 2014:226

Stödets storlek

Stödet ska uppgå till 50 procent av den beräknade kostnaden för insatsen, om inte en annan storlek på stödet är motiverad med hänsyn till

 1. planeringsinsatsens komplexitet i fråga om användningen av de berörda mark- eller vattenområdena,

 2. behovet av mellankommunal samverkan när flera kommuner berörs av en redovisning av ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen,

 3. omfattningen av de demokratiska förankringsprocesserna i de berörda kommunerna, eller

 4. andra särskilda skäl.

Prövningen av ett stödärende

Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en sådan stödmottagare som anges i 2, 3 eller 4 § eller efter en gemensam ansökan av

 1. kommuner som deltar i en mellankommunal samverkan,

 2. länsstyrelser som samverkar, eller

 3. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som samverkar med en eller flera länsstyrelser och kommuner.

Boverket ska ge Naturvårdsverket och de berörda länsstyrelser som inte är sökande tillfälle att yttra sig över ansökan. I berörda län ska även samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen eller ett landsting som avses i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ges tillfälle att yttra sig över ansökan som kommit in från en eller flera kommuner respektive från en eller flera länsstyrelser.

En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 31 december 2016.

Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

 1. om vid vilken tidpunkt som stödmottagaren ska lämna en sådan slutrapport som avses i 13 § första stycket till Boverket,

 2. om sista dag för begäran om utbetalning av stödet, och

 3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

Första utbetalningen av stödet får

 1. uppgå till högst 50 procent av det beslutade stödet till stödmottagaren, och

 2. göras efter det att beslut om stöd har fattats av Boverket.

Övriga utbetalningar får göras efter begäran av stödmottagaren och först efter det att slutrapport enligt 13 § första stycket har kommit in till Boverket.

En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 31 mars 2017, om inte Boverket beslutar annat.

Boverket får besluta att inte betala ut fortsatt stöd

 1. om stödet har använts för något annat ändamål än det varit avsett för, eller

 2. om villkor i beslutet om stöd inte har följts.

Uppföljning och utvärdering av slutförda planeringsinsatser

När en planeringsinsats har slutförts ska stödmottagaren i en slutrapport redovisa hur arbetet med planeringsinsatserna har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts till Boverket.

Stödmottagaren ska även sända en kopia av slutrapporten till Naturvårdsverket.

Boverket ska följa upp och utvärdera planeringsinsatserna och senast den 31 december 2018 redovisa detta i en rapport till regeringen.

Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 14 §.

Återbetalning och återkrav

Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,

 2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

 3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det syfte som anges i 1 §,

 4. mottagaren inte har lämnat sådan slutrapport som avses i 13 § första stycket, eller

 5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:545

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2012 och tillämpas på planeringsinsatser som har utförts efter utgången av 2011.

SFS 2014:226

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014.

SFS 2018:1601

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har beslutats enligt förordningen.