Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:719

Utkom från trycket den 30 november 2012
Förordning om ändring i förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt;
utfärdad den 22 november 2012.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Arbetsförmedlingen

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Fortifikationsverket

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Göteborgs universitet

Kammarkollegiet

Karolinska institutet

Kriminalvården

Kungl. Tekniska Högskolan

Lantmäteriet

Luftfartsverket

Lunds universitet

Migrationsverket

Naturvårdsverket

Regeringskansliet

Riksgäldskontoret

Rikspolisstyrelsen

Sjöfartsverket

Skatteverket

Statens fastighetsverk

Statskontoret

Sveriges lantbruksuniversitet

Trafikverket

Umeå universitet

Uppsala universitet

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:719

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL
Lars Hedengren
(Socialdepartementet)