Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

Utkom från trycket den 18 december 2012
utfärdad den 6 december 2012.

Inledande bestämmelser

De regionala utvecklingsbolagen får, i enlighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, inom sina verksamhetsområden besluta om finansiering i form av tillskott av ägarkapital på affärsmässig grund eller stöd enligt denna förordning. Finansiering får lämnas i syfte att främja innovation inom näringslivet och etablering av nya företag samt för att utveckla små och medelstora företag.

De regionala utvecklingsbolagen är Almi AB (moderbolaget), bolag som ingår i dess koncern och intressebolag.

För sådant stöd som Verket för näringslivsutveckling beviljat enligt förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet, men där lånefordran förts över till moderbolaget eller något bolag som ingår i dess koncern, ska denna förordning gälla i tillämpliga delar.

SFS 2022:1354

Finansiering får lämnas inom de ramar som anges av moderbolaget och i mån av tillgång på medel som moderbolaget äger eller förfogar över.

De regionala utvecklingsbolagen ska i sin finansieringsverksamhet söka samverkan med andra organ för att uppnå effektiva finansieringslösningar och begränsa den egna insatsen och risknivån.

Finansiering genom tillskott av ägarkapital på affärsmässig grund

Rubriken har denna placering enl. SFS2015-0209

Investeringar i form av ägarkapital och ägarkapitalliknande finansiering ska, om inte annat följer av denna förordning, ske på affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om en enskild investering i portföljbolag genomförs samtidigt och med ett minst lika stort belopp av minst en privat kommersiell aktör på lika villkor.

Om det finns särskilda skäl får det belopp som investeras av ett regionalt utvecklingsbolag uppgå till högst 70 procent av det totala belopp som samtidigt investeras i portföljbolaget.

För varje investering ska det finnas

 1. en verksamhetsplan med uppgifter om produkter, försäljning, vinstutveckling och beräknad lönsamhet, samt

 2. en utarbetad plan för utträde ur investeringen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 3 § nu 4 §.

SFS 2020:252

Allmänna bestämmelser om stöd

Rubriken införd g. SFS2015-0209

Stöd enligt denna förordning lämnas som stöd av mindre betydelse i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Stöd enligt 14 § lämnas dock i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som anges i kapitel I och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv 4 § nu 5 §.

SFS 2015:209

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr 1407/2013 och (EU) nr 651/2014.

Med förskott med återbetalningsskyldighet avses i denna förordning ett lån för ett stödberättigat projekt, som betalas ut i en eller flera omgångar och där villkoren för återbetalning beror på projektets resultat.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 4 §. Förut. 5 § nu 3 §.

SFS 2015:209

Stöd enligt denna förordning får lämnas i form av bidrag, rådgivning, lån, garanti, förskott med återbetalningsskyldighet eller investeringar i form av eget kapital eller kapital likställt med eget kapital.

Den som ansöker om stöd ska i samband med ansökningen upplysa om annat finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ändamål.

Stöd får avse ett helt eller del av ett projekt. Ett beslut om stöd får förenas med villkor för stödet. Sådana villkor ska framgå av beslutet.

SFS 2015:209

När det gäller lån ska den metod som anges i Europeiska kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att bestämma referens- och diskonteringsräntor användas för att fastställa marknadsränta och för att beräkna stödets bidragsekvivalent. Denna metod ska också användas för stöd i form av förskott med återbetalningsskyldighet. Om återbetalning helt eller delvis efterges, ska det säkerställas att stödets bidragsekvivalent inte överskrider de nivåer som anges i denna förordning. För stöd i form av garanti ska det belopp som det garanterade lånet eller räkningskrediten avser anses utgöra stödets bidragsekvivalent. För stöd i form av investeringar i form av eget kapital eller kapital likställt med eget kapital gäller att beviljat belopp motsvarar stödets bidragsekvivalent.

När stödnivåer enligt denna förordning bestäms ska vidare hänsyn tas till om annat offentligt finansieringsstöd har lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de nivåer som anges i denna förordning. Stödnivåerna ska bestämmas för varje stödmottagare. De stödnivåer som beslutas gäller oavsett om ett stödberättigat projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras av Europeiska unionen.

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

SFS 2015:209

För lån ska den säkerhet krävas som kan fordras med hänsyn till låntagarens ekonomiska ställning, behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet och andra omständigheter.

Om det finns särskilda skäl, får lån lämnas utan säkerhet eller ges sämre förmånsrätt än andra borgenärers fordringar.

Garanti får lämnas för lån eller räkningskredit i svensk eller utländsk valuta i en kreditinrättning som godtas av det bolag som beslutar om finansieringen. Garantin får omfatta upp till 80 procent av lånet eller räkningskrediten.

Garanti får lämnas endast om det för lånet eller räkningskrediten ställs säkerhet i samma omfattning som krävs för lån enligt 8 §. Säkerheten för lånet eller räkningskrediten ska gälla även garantin.

Särskilda bestämmelser om stöd

Stöd för att främja etablering av nya företag

Stöd får lämnas för att främja etablering av nya företag i samband med att en företagare påbörjar sin verksamhet. Sådant stöd får lämnas i form av lån eller garanti. Om det finns särskilda skäl får stödet täcka hela finansieringsbehovet.

Stöd för utveckling av befintliga företag

Stöd får lämnas i syfte att utveckla befintliga företag. Sådant stöd får lämnas i form av lån eller garanti.

Stödet får täcka högst 80 procent av det beräknade finansieringsbehovet. Om det finns särskilda skäl får stödet täcka hela finansieringsbehovet. Om stödet lämnas för att täcka kapitalbehov i samband med ett företags exportsatsning får det täcka högst 90 procent av det beräknade finansieringsbehovet.

Stöd till innovationsprojekt

Stöd får lämnas till innovationsprojekt som avser en vara eller tjänst för att utveckla en första prototyp eller för insatser som syftar till kommersialisering av projektet. Stödet får användas för kostnader för produkt- och tjänsteutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller för marknadsundersökningar. Sådant stöd lämnas i form av lån.

Återbetalningsskyldigheten för stöd enligt första stycket får efterges helt eller delvis om stödmottagaren har visat att förutsättningar saknas för att lönsamt utnyttja projektets resultat. Om lån efterges helt eller delvis, ska 7 § första stycket inte tillämpas. Stödbeloppet ska då i stället bestämmas till det faktiska belopp som efterskänks.

Stöd i fråga om rådgivningsinsatser och förstudier

Stöd får lämnas i fråga om rådgivning som avser affärsutveckling. Rådgivningen ska vara marknadskompletterande och utformas för att tillmötesgå företagens behov när de inte kan tillgodoses av andra kommersiella aktörer på marknaden. Sådant stöd lämnas i form av rådgivning eller bidrag till rådgivning. Stödet får täcka hela kostnaden för rådgivningen.

Stöd i form av bidrag får även lämnas till förstudier. Stödet får täcka hela kostnaden för förstudien.

Stöd till nystartade företag

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2015-0209

Stöd till nystartade företag får lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 22 i kommissionens förordning (EU) 651/2014.

SFS 2015:209

[Upphävd g. F (2015:209).]

SFS 2015:209

[Upphävd g. F (2015:209).]

SFS 2015:209

[Upphävd g. F (2015:209).]

SFS 2015:209

[Upphävd g. F (2015:209).]

SFS 2015:209

Övriga bestämmelser om stöd

Mottagaren av ett stöd som betalats ut enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

 1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller

 4. villkoren för stödet inte har följts.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska det regionala utvecklingsbolag som har betalat ut stödet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får kravet på återbetalning helt eller delvis efterges.

Regionala utvecklingsbolag ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 20 § upphävd g. F 2013:484.

SFS 2018:1737

Bestämmelser om rapportering finns även i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i 4 § förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

SFS 2018:1737

Regionala utvecklingsbolag ska föra de register som avses i

 1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och

 2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013, ska bolaget lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

SFS 2015:209

Vid de regionala utvecklingsbolagens handläggning av ärenden om stöd enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

 • 10 § om partsinsyn,

 • 16–18 §§ om jäv,

 • 23 § om utredningsansvaret,

 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

 • 25 § om kommunikation,

 • 31 § om dokumentation av beslut, och

 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till.

SFS 2018:1076

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 § tredje stycket får dock inte överklagas.

SFS 2018:1737

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:872

Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2013. Genom förordningen upphävs förordningarna (2009:41) om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern och (2009:268) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag.

SFS 2013:484

(Utkom d. 14 juni 2013.)

SFS 2015:209

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för stöd till nystartade, innovativa företag som beslutats före ikraftträdandet.

SFS 2016:614

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2018:1076

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1737

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:252

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2020.

SFS 2022:1354

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2022.