Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:88

Utkom från trycket den 12 mars 2013
Lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja;
utfärdad den 28 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

2) Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

2)

Senaste lydelse 1982:277.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:88

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)