Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:483

Utkom från trycket den 14 juni 2013
Förordning om ändring i förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan;
utfärdad den 5 juni 2013.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan ska ha följande lydelse.

Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 2 § som utgör statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse. I 1820 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet finns ytterligare bestämmelser om sådant stöd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:483

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND
Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)