Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Utkom från trycket den 15 oktober 2013
utfärdad den 3 oktober 2013.

Inledande bestämmelse

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009.1)

1)

EUT L 115, 25.4.2013, s. 39 (Celex 32013R0347).

Behörig nationell myndighet

Regeringen är behörig nationell myndighet enligt artikel 8.1 i förordning (EU) nr 347/2013.

Delegation till Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen ska fullgöra den behöriga myndighetens uppgifter när det gäller sådana kategorier av energiinfrastruktur som anges i bilaga II punkterna 1 och 2 till förordning (EU) nr 347/2013. Regeringen ska dock ha kvar ansvaret för att fastställa tidsfrister.

Energimarknadsinspektionen ska fortlöpande hålla regeringen underrättad om pågående förfaranden enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 347/2013.

Samarbetsschema

Ett sådant övergripande beslut som anges i artikel 2.2 i förordning (EU) nr 347/2013 ska utfärdas i enlighet med det samarbetsschema som avses i artikel 8.3 i förordningen.

Handbok

Energimarknadsinspektionen ska utarbeta och offentliggöra en handbok i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EU) nr 347/2013.

Dialog om föransökningsförfarandet

Rubriken införd g. SFS2015-0366

När Energimarknadsinspektionen fullgör den behöriga myndighetens uppgifter ska inspektionen, så snart det finns en sådan projektansvarig som anges i artikel 2.6 i förordning (EU) nr 347/2013, inleda en dialog med den projektansvarige och med länsstyrelser som berörs av projektet om hur föransökningsförfarandet enligt artikel 10 i förordningen ska genomföras.

SFS 2015:366

Underrättelse till Naturvårdsverket

Rubriken införd g. SFS2015-0366

I 22 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) finns bestämmelser om att statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land ska underrätta Naturvårdsverket om detta.

SFS 2017:1038

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:752

Denna förordning träder i kraft d. 16 nov. 2013.

SFS 2015:366

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2015.

SFS 2017:1038

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.