Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1163

Utkom från trycket den 14 januari 2014
Förordning om ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader;
utfärdad den 19 december 2013.

Regeringen föreskriver1) att det i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader ska införas två nya paragrafer, 7 a och 11 a §§, av följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (EUT L 153, 18.6.2010, s.13, Celex 32010L0031).

De rekommendationer som enligt 9 § första stycket 4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader lämnas i en energideklaration ska vara av betydelse för den aktuella byggnaden, tekniskt genomförbara och inkludera åtgärder på klimatskärm eller installationssystem med eller utan samband med ändring eller ombyggnad. Energideklarationen ska innehålla uppgifter om var det finns ytterligare information om de rekommenderade åtgärderna och vad som krävs för att genomföra dem samt om beräkningen av rekommendationernas kostnadseffektivitet.

Boverket ska föra ett register över dem som har certifierats enligt 10 § för att upprätta energideklarationer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1163

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)