Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för innovationskontor vid universitet och högskolor

Denna förordning upphör enligt F (2021:1329) att gälla den 1 februari 2022.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2021:1329).

Utkom från trycket den 17 mars 2015
utfärdad den 5 mars 2015.

Inledande bestämmelse

Inom de universitet som anges i bilaga 1 till högskoleförordningen (1993:100) och vid Chalmers tekniska högskola bedrivs verksamhet vid innovationskontor för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap.

I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av statliga medel till innovationskontoren. Medel enligt denna förordning fördelas i mån av tillgång på medel för respektive år.

Statligt stöd

Statliga medel kan lämnas av regeringen i form av grundbelopp, belopp baserat på volym, belopp för stöd till högskolor och belopp för prestation. Dessa belopp tillsammans kallas totalbelopp.

Grundbelopp

Grundbeloppet motsvarar 25 procent av de medel som totalt fördelas till innovationskontoren och ska vara lika stort för alla kontor.

Belopp baserat på volym

Beloppet baserat på volym motsvarar 25 procent av de medel som totalt fördelas till innovationskontoren. Beloppet beräknas på grundval av tre nyckeltal som årligen samlas in av Universitetskanslersämbetet: antal helårsstudenter (vikt 20 procent), antal helårsdoktorander (vikt 30 procent) och forskningsfinansiering i intäkter (vikt 50 procent).

För det gemensamma innovationskontoret för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet lämnas beloppet baserat på dessa fyra universitets sammanvägda nyckeltal.

Belopp för stöd till högskolor

Beloppet för stöd till högskolor motsvarar 15 procent av de medel som totalt fördelas till innovationskontoren. Detta belopp lämnas till

  1. de universitet som stöder högskolor med rådgivning och kommersialiseringstjänster eller kunskapsutbyte,

  2. de innovationskontor som stöder andra innovationskontor med experteller specialistkompetens, eller

  3. de universitet som har stort geografiskt upptagningsområde.

Bedömningen av beloppets storlek baseras på den redovisning som ska lämnas enligt 7 §.

Belopp för prestation

Beloppet för prestation motsvarar 35 procent av de medel som totalt fördelas till innovationskontoren. För bedömning av prestationen ska en återkommande utvärdering göras vart fjärde år av den myndighet som regeringen utser bl.a. med utgångspunkt i den redovisning som ska lämnas enligt 7 §.

Redovisning

Universiteten ska i sin årsredovisning redovisa hur de medel som har tilldelats har använts för att bedriva verksamheten vid innovationskontoret. Redovisningen ska beskriva inriktningen på innovationsverksamheten och målen för denna samt om, och i så fall vilken, expert- eller specialistkompetens som har byggts upp. De universitet som har fått medel för att stödja högskolor bör ange vilka högskolor som stöds och med vilka tjänster. Om ett universitet inte har fått medel för att stödja högskolor men har påbörjat ett sådant samarbete, bör detta framgå av redovisningen.

I årsredovisningen ska också följande flödestal rapporteras:

  1. antal idéer som har kommit in för prövning eller rådgivning från forskare respektive studenter och hur en idé definieras och avgränsas,

  2. antal idéer som går vidare till verifiering från forskare respektive studenter och hur verifiering definieras och avgränsas, och

  3. antal idéer som har gått vidare till företagsinkubatorer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:139

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2021:1329
  1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2022.

  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för medel som har fördelats före d. 1 jan. 2022.